เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • บทความต้นฉบับนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และระหว่างรอผลการพิจารณารับลงตีพิมพ์จากวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ข้าพเจ้าจะไม่นำส่งบทความต้นฉบับนี้ไปรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ อีก หากพบว่ามีการส่งไปรับการพิจารณาที่อื่นด้วย ข้าพเจ้ายินดีให้ทางวารสารยกเลิกการพิจารณาโดยทันที
 • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
 • มีการให้ URLs ที่เข้าถึงได้ สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
 • ผู้แต่งร่วมในบทความนี้ทุกท่าน รับทราบและยินยอมให้ส่งบทความเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในด้านของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
 • ผู้วิจัยจะต้องปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ทางวารสารสามารถปฏิเสธการลงตีพิมพ์ได้ทันที

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Science and Technology Journal of Sisaket Rajabhat University) เป็นเอกสารวิชาการ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัย ซึ่งบทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 คน โดยประเมินแบบ Double-Blinded review (ปิดชื่อผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิ)     ดำเนินการเผยแพร่แบบออนไลน์ (e-ISSN: 2773-9309) เท่านั้น โดยเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) ของทุกปี

โดยตั้งแต่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป (1 มกราคม 2567) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ทำการปรับรูปแบบและคำแนะนำในการเตรียมบทความต้นฉบับใหม่ เพื่อให้บทความมีรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักสากลมากยิ่งขึ้นและเพื่อเตรียมความพร้อมให้วารสารสามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ในอนาคต ซึ่งบทความที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ จักต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากที่อื่น หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอื่น หรือเผยแพร่ Proceedings มาก่อน

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับตีพิมพ์บทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย

 1. ด้านคอมพิวเตอร์
 2. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 3. ด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และโยธา สถาปัตยกรรม
 4. ด้านโลจิสติกส์
 5. ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 6. ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
 7. ด้านเทคโนโลยีการอาหาร

โดยผู้เขียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

การส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์และค่าธรรมเนียมวารสาร

คำแนะนำในการเตรียมบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

Template-บทความวิจัย .DOCX

Template-บทความวิจัย .PDF

Template-บทความวิชาการ .DOCX

Template-บทความวิชาการ .PDF

ตัวอย่างบทความ