เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • บทความเรื่องนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หากมีกรุณาอธิบายในข้อความถึงบรรณาธิการ)
 • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
 • มีการให้ URLs ที่เข้าถึงได้ สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
 • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt(ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้แต่ง (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง...
 • บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในด้านของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ วารสารสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทั้งบทความวิจัย และบทความวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะรวบรวมและจัดพิมพ์เผยแพร่บนช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียว ปีละ 2 ครั้ง (ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม) โดยวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และบทความที่จะผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใด มาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น หากมีเนื้อหา ข้อมูลวิจัยบางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ จะต้องมีส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมีคุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกลองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ เพื่อให้การสื่อสารทางวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์ นานาชาติ จึงได้กำหนดจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยไว้สาหรับการดาเนินงานของวารสาร ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัดตามที่วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษระบุไว้

Template บทความ .DOCX

Template บทความ PDF

การเตรียมต้นฉบับ

 1. บทความวิจัย (Research Article)

พิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word พิมพ์ เป็นหน้าเดียวมีความยาวไม่น้อย 10 หน้ากระดาษ A4 หรือ ไม่น้อยกว่า 2500 คำ โดยการใช้คาสั่ง word count ใน MS Word เพื่อนับคำ (แต่ไม่ควรเกิน 12 หน้ากระดาษ A4) ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน (Title) สถานที่ทำงาน (Work place of author & co-authors) การติดต่อผู้เขียน (Contact address of correspondence) บทคัดย่อ (Abstract) และคำสำคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 คำ) โดยเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด ข้างต้นต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี)

เนื้อเรื่องจะประกอบด้วย บทนำ (Introduction), ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง (Materials and Methods), ผลการวิจัย/ทดลอง (Results), อภิปรายผล (Discussion) บทสรุป(Conclusion) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement, ถ้ามี) และ เอกสารอ้างอิง (References)

 1. บทความวิชาการ (Academic Article)

บทความวิชาการควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อ ผู้เขียน สถานที่ทำงาน วิธีการการติดต่อผู้เขียน บทคัดย่อ (Abstract) และคำสำคัญ (Keywords ไม่เกิน 5 คำ) ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง ซึ่งลักษณะ องค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึงกับบทความวิจัยแต่ ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลองผลการวิจัย หรือผลการทดลอง เป็นต้น

เพื่อความสะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม Microsoft Word for Windows พิมพ์บนกระดาษ A4 โดยตั้งหน้ากระดาษ การกำหนดจัดรูปแบบตัวอักษรภาษาไทยและ ตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยต์ ตามรายละเอียดนี้

ความยาวทั้งเรื่องไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ

ตั้งค่าหน้ากระดาษ A4                            

ขอบกระดาษด้านบน-ล่าง                         2.54 ซม.

ขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา                   2.54 ซม.

เว้นหัวกระดาษและท้ายกระดาษ               1.25 ซม.

หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อ ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม สถานที่ทำงานของผู้เขียนและผู้เขียน ร่วม บทคัดย่อ พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียง ตามลำดับ โดยในส่วนนี้จัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.92 ซม.

รายการ (Item)

ขนาดตัวอักษร (size)

รูปแบบ (Font style)

ชื่อเรื่องภาษาไทย (Title)

18

ตัวเข้ม (Bold)

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (Title)

16

ตัวเข้ม (Bold)

ผู้แต่ง (Author)*

14

ตัวเข้ม (Bold)

หน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด (Affiliation, address)*

12

ตัวปกติ (Regular)

Corresponding Author *

12

ตัวปกติ (Regular)

บทคัดย่อ (Abstract)*

14

ตัวปกติ (Regular)

หัวเรื่องในเนื้อหา ( Section headinds)**

16

ตัวเข้ม (Bold)

เนื้อหา (Body text)**

14

ตัวปกติ (Regular)

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)**

14

ตัวปกติ (Regular)

ตาราง (Tables)

14

ตัวปกติ (Regular)

รูปภาพ (Figures)

14

ตัวปกติ (Regular)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

12

ตัวปกติ (Regular)

 

หมายเหตุ * ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

              ** สามารถเป็นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 1. ชื่อเรื่อง (Title) ควรกะทัดรัด และสามารถสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษา ไม่ใช้คำย่อ ไม่ควรยาวเกิน 100 ตัวอักษร พิมพ์กึ่งกลางหน้ากระดาษ ขนาดและตัวพิมพ์อักษรตามที่ระบุ ในตาราง
 2. ชื่อผู้เขียน ให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ถัดลงมาจากชื่อเรื่อง จัดตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ หากมีผู้เขียน หลายคนที่สังกัดต่างหน่วยงานกัน ให้ใช้ตัวเลขอารบิกพิมพ์แบบตัวยกต่อท้ายนามสกุล ถ้ามีผู้เขียนมากกว่า 1 คน พิมพ์คำว่า “และ” หน้าชื่อคนสุดท้าย

ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อใด ๆ ทั้งสิ้นการระบุผู้เขียนสาหรับ ติดต่อ (E-mail) ให้พิมพ์เครื่องหมายดอกจันทน์ (asterisk) หลัง ตัวยกเลขอารบิก

 1. บทคัดย่อ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะปรากฏก่อนเนื้อเรื่อง จำนวนคำอย่างละไม่เกิน 250 คำ หรือ 15 บรรทัด โดยเรียงลำดับความสำคัญของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลงานและการวิจารณ์ อย่าง ต่อเนื่องกัน พิมพ์หัวเรื่องคำว่า “บทคัดย่อ” สำหรับบทคัดย่อ ภาษาไทย และ “Abstract” สำหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ สำหรับคำว่า “Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ โดยบรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 ซม. และมีอย่างละย่อหน้าเดียว ทั้งนี้บทคัดย่อไม่ควรใส่เอกสารอ้างอิงใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. คำสำคัญ (Keywords) ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา พิมพ์หัวเรื่องคำว่า “คำสำคัญ” โดยพิมพ์ไว้ใต้บทคัดย่อ ภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด และจัดชิดซ้ายและทำตัวหนา คำสำคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3-5 คำ ให้พิมพ์หัวเรื่องคำว่า “Keywords” (เฉพาะตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เว้น 1 บรรทัด จัดชิดซ้ายและทำตัวหนา และให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของคำแรก ของแต่ละคำสำคัญเท่านั้น
 3. เนื้อเรื่อง ได้แก่ บทนำ วิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้ พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละคอลัมน์ ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 ซม.
 4. การลำดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขกำกับ โดยให้บทนำ เป็นหัวข้อหมายเลขที่ “1.” และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย ก็ให้ ใช้ระบบเลขทศนิยมกำกับหัวข้อย่อย เช่น 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เป็นต้น
 5. การอ้างอิงในบทความ ให้ใช้หมายเลขอ้างอิงในวงเล็บ [ ] เรียงตามลำดับตั้งแต่เริ่มต้น โดยหากมีการอ้างอิงหลายคนให้ใช้ [ ], [ ], [ ] ตัวอย่างดังนี้

...เมื่อนำแก้วที่ได้ไปผ่านกระบวนการควบคุมทางความร้อน แก้วจะมีการตกผลึกเฟสเซรามิกออกมาโดยผ่านกระบวนการเกิดนิวเคลียสซึ่งมีลักษณะการเกิดได้สองลักษณะ [1], [2]....

 1. การนำเสนอรูปภาพและตาราง การนำเสนอรูปภาพให้ใช้ คำว่า “รูปที่ ” ตามด้วยตัวเลขลำดับที่ของรูปภาพ การนำเสนอตาราง ให้ใช้คำว่า “ตารางที่” ตามด้วยตัวเลขลำดับที่ของตารางนำเสนอ ข้อมูลตารางควรออกแบบให้เหมาะสมจากนั้นทำการแทรกตารางจัดรูปแบบ “ไม่มีเส้นขอบภายนอก” ขอบบนและขอบล่างเป็นลักษณะ 2 เส้น

 1. การเขียนสมการ สมการที่ใช้ในบทความควรจะเป็นการสร้างจากโปรแกรม MathType หรือเป็นวัตถุของ Microsoft Equation มีขนาด13 โดยทุกสมการจะต้องมีลำดับหมายเลขกำกับโดยเขียนอยู่ในวงเล็บวางไว้ชิดขอบขวา และควรจะเว้น 1 บรรทัดก่อนและหลังสมการ เช่น

          1) ผลการเปลี่ยนแปลง โมดุลัสความยืดหยุ่นหาได้จาก สัดส่วนระหว่างค่าความเค้นต่อความเครียดของวัสดุนั้น ๆ เมื่อมี แรงมากระทำ ดังสมการที่ (1)
(เว้น 1 บรรทัดนี้ ด้วยขนาดอักษร 10)

                                                                                                                                         (1)

(เว้น 1 บรรทัดนี้ ด้วยขนาดอักษร 10)

โดยที่

            E   =  โมดุลัสความยืดหยุ่น (เมกกะปาสคาล)
            s   =   ความเค้น (เมกกะปาสคาล)
            e  =   ความเครียด

            สัญลักษณ์หรือตัวแปรที่เขียนในสมการ จะต้องมีรูปแบบเดียวกันกับสัญลักษณ์หรือตัวแปรที่อยู่ในคำอธิบาย ส่วนเลขบอกลำดับสมการให้เขียน ลำดับเลขใส่ในวงเล็บและจัดชิดขวาสุด ดังตัวอย่างข้างต้น เครื่องหมายเท่ากับ “=” หลังตัวแปรแต่ละบรรทัด ให้ จัดอยู่ตรงกันในแนวตั้ง เว้นระยะห่างจากตัวแปรตามสมควร

การเขียนหน่วยของปริมาณต่าง ๆ ในเนื้อหา ให้เขียน หน่วยเป็นภาษาไทยเท่านั้น เช่น ตารางเซนติเมตรหรือกิโลนิวตันต่อตารางเมตร เป็นต้น

 

 1. เอกสารอ้างอิง (References)

            รายละเอียดของเอกสารประกอบด้วย ชื่อผู้เขียน ชื่อ หนังสือหรือชื่อของบทความ ชื่อของเอกสารที่พิมพ์ สำนักหรือ สถานที่พิมพ์ ปีที่(ฉบับที่)พิมพ์ และเลขหน้าที่อ้างอิง และทุกเรื่องที่ปรากฏในรายการเอกสารอ้างอิงต้องมีการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง สำหรับการใส่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง (In-text citations) ให้ ใช้เครื่องหมาย [ ] โดยมีตัวอย่างการเขียน เช่น [1] หรือ [2] หรือ [1], [2] หรือ [1], [3]-[8] หรือ [9], [10], [15], [16]

            รูปแบบการเขียนจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ (Reference) การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้การอ้างอิงแบบ IEEE คือทุกเรื่องที่ปรากฏในรายการเอกสารอ้างอิงต้องมีการอ้างอิงในเนื้อเรื่องที่เขียน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • เขียนเรียงลำดับหมายเลขที่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง
 • เขียนชื่อผู้ร่วมแต่งบทความ ไม่เกิน 3 คน ให้เขียนเรียงทุกคน และคั่นด้วย จุลภาค (,) คนสุดท้ายให้เชื่อมด้วย “และ”
 • ในกรณีที่ร่วมแต่งบทความเกิน 3 คน ให้เขียนเฉพาะชื่อผู้เขียนคนแรกและตามด้วย “และคณะ”
 1. บทความวารสาร (Articles in Journals)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร(ชื่อย่อ).\ปีพิมพ์;ปีที(ฉบับที่):เลขหน้าเริ่มต้นบทความ-เลขหน้าสุดท้ายบทความ.

ตัวอย่าง

 1. Cayre OJ, Biggs S. Hollow microspheres with binary colloidal and polymeric membrane: Effect of polymer and particle concentrations. Adv Powder Technol. 2010;21(1):19-22.

**กรณีบทความภาษาไทยให้ใส่ชื่อบทความตามที่ปรากฏ  หากมีชื่อเรื่องแปลภาษาอังกฤษให้ใส่ชื่อเรื่องแปลไว้ในวงเล็บ [ ] เช่น

 1. พงษ์ศิลป แก้วรัตนศรีโพธิ์, ปนัดดา แสงแก้ว. การจำลองคุณลักษณะกังหันลมด้วยโปรแกรมแลปวิว [Simulation of Wind Turbine Characteristic Using LabVIEW]. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ม.ค.-มิ.ย. 2561;17(1):55-61.
 2. หนังสือและเอกสารเฉพาะเรื่อง (Books and Other Monographs)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อหนังสือ.\ครั้งที่พิมพ์.\เมืองที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.

Format

Number. Author.\Title of Book.\Edition of Book.\Place of Publication:\Publisher;\ Year of Publication.

          2.1 บทหนึ่งในหนังสือ (Chapter in Book)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่งบทที่อ้าง.\ชื่อบท.\ใน:\ชื่อบรรณาธิการ,\บรรณาธิการ.\ชื่อหนังสือ.\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.\น.\เลขหน้าเริ่มต้นบท-เลขหน้าสุดท้ายบท.

Format

Number.  Author.\Title of Chapter.\In:\Editor,\editor.\Title of the Book.\Edition.\Place of Publication:\Publisher;\Year.\p. \page

          2.2 วิทยานิพนธ์ (Dissertation)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อเรื่อง\[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต].\เมืองที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่:\ชื่อมหาวิทยาลัย;\ปีพิมพ์.

Format

Number. Author.\Title\[dissertation or master’s thesis].\Place of Publication:\University;\Year of Publication.

          2.3 หนังสือชุดที่มีหลายเล่ม (Volume ) กรณีอ้างทุกเล่ม

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่งหรือชื่อบรรณาธิการ,\บรรณาธิการ.\ชื่อหนังสือ.\ครั้งที่พิมพ์.\เมืองที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.\จำนวนเล่ม.

Format

Number. Author or Editor,\ editor.\Title of the book.\Editor of book.\Place of Publication:\ Publisher;\Year of Publication.\Number of volume.

          2.4 หนังสือชุดที่มีหลายเล่ม (Volume) กรณีอ้างเล่มใดเล่มหนึ่ง

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่งหรือชื่อบรรณาธิการ,\บรรณาธิการ.\ชื่อหนังสือ.\ครั้งที่พิมพ์.\ล.\หมายเลขเล่มที่อ้าง,\เมืองที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.\จำนวนหน้าเล่มที่อ้าง.

Format

Number. Author or Editor,\ editor.\Title of the book.\Editor of book.\vol.\Number of volume,\Place of Publication:\ Publisher;\Year of Publication.\ Number of book page.

          2.5 หนังสือชุดที่มีหลายเล่มและมีชื่อเรื่องแตกต่างในแต่ละเล่มแต่มีผู้แต่ง/บรรณาธิการคนเดียวกัน (Volume with a Separate title but without Separate Authors/Editors) กรณีอ้างเล่มใดเล่มหนึ่ง

รูปแบบ

หมายเลข.  ชื่อบรรณาธิการ,\บรรณาธิการ.\ชื่อหนังสือ.\ครั้งที่พิมพ์.\ล.\หมายเลขเล่มที่อ้าง,\ชื่อเรื่องเล่มที่อ้าง.\เมืองที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.\จำนวนหน้าเล่มที่อ้าง.

Format

Number. Editor,\ editor.\Title of the book.\Editor of book.\vol.\Number of volume,\title.\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.\ Number of book page.

          2.6 รายงานการประชุม (Conference Proceedings)

รูปแบบ

หมายเลข.  ชื่อบรรณาธิการ,\บรรณาธิการ.\ชื่อหนังสือ.\ชื่อการประชุม;\วัน\เดือน(ย่อ)\ปีที่ประชุม;\สถานที่จัดประชุม.\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.

Format

Number. Editor,\editor.\Title of the book.\Name of conference;\YY\MM\Year of conference;\Place of conference.\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.

          2.7 บทความในรายงานการประชุม (Conference Paper)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่งบทที่อ้าง.\ชื่อบท.\ใน:\ชื่อบรรณาธิการ, \บรรณาธิการ.\ชื่อหนังสือ.\ชื่อการประชุม;\วัน\เดือน(ย่อ)\ปีที่ประชุม;\สถานที่จัดประชุม.\สถานที่พิมพ์:\ สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.\น.\เลขหน้าเริ่มต้นบท-เลขหน้าสุดท้ายบทที่อ้าง.

Format

Number. Author of reference chapter.\Chapter title.\In:\Editor,\editor.\Book name.\Name of conference;\YY\MM\Year of conference;\place of conference.\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.\p.\page.

 1. สิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ (Other Published Material)

          3.1 บทความหนังสือพิมพ์ (Newspaper Article)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อบทความ.\ชื่อหนังสือพิมพ์.\วัน\เดือน(ย่อ) \ปีพิมพ์;หน้าที่ปรากฏ.

Format

Number. Author.\Title.\Title of Newspaper.\YY\MM\Year of Publication;Pages.

          3.2 โสตทัศน์วัสดุ (Audiovisual Material)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อเรื่อง\[วีดิทัศน์].\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.

Format

Number. Author.\Title.\[videocassette]\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.

          3.3 พจนานุกรมและงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน (Dictionary and Similar References)

รูปแบบ

หมายเลข. ชื่อพจนานุกรม.\พิมพ์ครั้งที่.\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.\คำศัพท์;\น.\เลขหน้าที่ปรากฏคำศัพท์.

Format

Number. Name of Dictionary.\Edition of book.\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.\Words;\p.\page.

 1. สิ่งพิมพ์ที่ยังไม่มีการตีพิมพ์ (Unpublished Material)

          4.1 เอกสารกำลังจัดพิมพ์ (In Press or Forthcoming)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร.\กำลังจัดพิมพ์\ปีพิมพ์.

Format

Number. Author.\Title.\Title of Journal.\ Forthcoming\ Year of Publication.

          4.2 เอกสารที่นำเสนอในการประชุม (Papers Sessions Presented at Meetings)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อเรื่อง.\เอกสารนำเสนอในการประชุม:\ชื่อการประชุม;\วัน\เดือน(ย่อ)\ปีที่ประชุม;\สถานที่ประชุม.

Format

Number. Author.\Title.\Paper presented at:\title of meeting;\YY\MM\Year of meeting;\Place of meeting.

          4.3 โปสเตอร์ที่นำเสนอในการประชุม (Posters Sessions Presented at Meetings)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อโปสเตอร์.\โปสเตอร์ที่นำเสนอในการประชุม:\ชื่อการประชุม;\วัน\เดือน(ย่อ)\ปีที่ประชุม;\สถานที่ประชุม.

Format

Number. Author.\Title of poster.\Poster session presented at:\Title of meeting;\YY\MM\Year of meeting;\Place of meeting.

 1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Material)

          5.1 บทความวารสารบนอินเทอร์เน็ต (Journal Article on the Internet)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร\[อินเทอร์เน็ต].\ปีพิมพ์\[สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี];ปีที่(ฉบับที่):เลขหน้า[หรือจำนวนหน้า].\จาก:\URL

Format

Number. Author.\Title of Article.\Title of Journal.\[Internet].\Year of Publication\[cited YY\MM\DD];Volume(Issue):page.\Availability From:\URL

          5.2 เว็บบล็อก (Blogs)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อบล็อก\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์.\ปีพิมพ์- \\\[สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี].\จาก:\URL

Format

Number. Author.\Title of Blog.\[Internet].\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.

          5.3 โฮมเพจ/เว็บไซต์ (Homepage/Web Site)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อเรื่อง\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์\[ปรับปรุงเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี;\สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี].\จาก:\URL

Format

Number. Author.\Title.\[Internet].\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.\ [updated\YY\MM\DD];\cited\YY\MM\DD].\Availability from:\URL

          5.4 เอกสารเฉพาะเรื่องบนอินเทอร์เน็ต (Monograph on the Internet)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อเรื่อง\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์\[สืบค้นเมื่อวันที่ เดือน(ย่อ) ปี].\จาก:\URL

Format

Number. Author.\Title.\[Internet].\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.\ [updated\YY\MM\DD].\Availability from:\URL

          5.5 การอ้างส่วนหนึ่งของโฮมเพจ/เว็บไซต์ (Part of a Homepage/Web Site)

รูปแบบ

หมายเลข. ชื่อโฮมเพจ\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.\ชื่อเรื่องของส่วนที่นำมาอ้าง;\ปีพิมพ์ของส่วนที่นำมาอ้าง\[สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี];\[ประมาณ XX น.].\จาก:\URL

Format

Number. Title of Homepage.\[Internet].\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.\ Title Part of Homepage;\Year Part of Homepage [updated\YY\MM\DD];\updated\YY\MM\DD].\Availability from:\URL

          5.6 ฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Database on the Internet)

รูปแบบ

 1. รูปแบบฐานข้อมูลแบบเปิด (Open Database)

หมายเลข. ชื่อฐานข้อมูล\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์.\ปีพิมพ์ - \\\[ปรับปรุงเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี;\สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี].\จาก:\URL

Example

 1.         WHOSIS: WHO Statistical Information System [Internet]. Geneva: World Health Organization. c2007 - [cited 2007 Feb 1]. Available from: https://www.who.int/whosis/en/.
 2. รูปแบบฐานข้อมูลแบบปิดClose Database)

หมายเลข. ชื่อฐานข้อมูล\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีเริ่มต้นเผยแพร่\–\ปีสุดท้าย\[ปรับปรุงเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปีที่;\สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี].\จาก:\URL

Example

 1.         Jablonski S. Online Multiple Congenital Anomaly/Mental Retardation (MCA/MR) Syndromes [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); c1999 [updated 2001 Nov 20; cited 2002 Aug 12]. Available from: https://www.nlm.nih.gov/archive//20061212/mesh/jablonski/syndrome_title.html

          5.7 การอ้างส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Part of a Database on the Internet)

รูปแบบ

หมายเลข. ชื่อฐานข้อมูล\[อินเทอร์เน็ต].\ชื่อเมือง:\ชื่อสำนักพิมพ์.\ปีเริ่มต้นเผยแพร่ –\\\.ชื่อเรื่องของส่วนที่นำมาอ้าง\[สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี];\[ประมาณXXน.].\จาก:\URL

Example

 1.          MeSH Browser [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2002 -. Meta-analysis [cited 2008 Jul 24]; [about 2 p.]. Available from: https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2008/MB_cgi?mode=&index=16408&view=concept MeSH Unique ID: D017418.

หมายเหตุ: ในกรณีที่อ้างอิงจากบทความวารสาร สามารถค้นหาชื่อย่อของวารสารได้ที่นี่ Title of Journal (initials)