เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • บทความต้นฉบับนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และระหว่างรอผลการพิจารณารับลงตีพิมพ์จากวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ข้าพเจ้าจะไม่นำส่งบทความต้นฉบับนี้ไปรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ อีก หากพบว่ามีการส่งไปรับการพิจารณาที่อื่นด้วย ข้าพเจ้ายินดีให้ทางวารสารยกเลิกการพิจารณาโดยทันที
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
  • มีการให้ URLs ที่เข้าถึงได้ สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • ผู้แต่งร่วมในบทความนี้ทุกท่าน รับทราบและยินยอมให้ส่งบทความเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในด้านของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
  • ผู้วิจัยจะต้องปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ทางวารสารสามารถปฏิเสธการลงตีพิมพ์ได้ทันที

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Science and Technology Journal of Sisaket Rajabhat University) เป็นเอกสารวิชาการ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัย ซึ่งบทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 คน โดยประเมินแบบ Double-Blinded review (ปิดชื่อผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิ)     ดำเนินการเผยแพร่แบบออนไลน์ (e-ISSN: 2773-9309) เท่านั้น โดยเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) ของทุกปี

โดยตั้งแต่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป (1 มกราคม 2567) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ทำการปรับรูปแบบและคำแนะนำในการเตรียมบทความต้นฉบับใหม่ เพื่อให้บทความมีรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักสากลมากยิ่งขึ้นและเพื่อเตรียมความพร้อมให้วารสารสามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ในอนาคต ซึ่งบทความที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ จักต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากที่อื่น หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอื่น หรือเผยแพร่ Proceedings มาก่อน

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับตีพิมพ์บทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยสาขา

1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

3) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

5) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

6) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

7) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

8) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

9) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

10) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

11) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมวัสดุ และ

12) สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม

โดยผู้เขียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

การส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์และค่าธรรมเนียมวารสาร

คำแนะนำในการเตรียมบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

Template-บทความวิจัย .DOCX

Template-บทความวิจัย .PDF

Template-บทความวิชาการ .DOCX

Template-บทความวิชาการ .PDF

ตัวอย่างบทความ