บรรณาธิการ            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชภณ  ทองเติม                มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กองบรรณาธิการ        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา  อินธิชิต                 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ  สิทธิศาสตร์       มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ยศเสน                     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อาจารย์ ดร.นิโรธ  ศรีมันตะ                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ  ชินพฤทธิวงศ์                        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นางอำพร  ไรกลาง                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวรรณ  สิทธิศาสตร์      มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรพล  รามฤทธิ์                 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  โพนแก้ว                มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา  บุญรินทร์                       มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อาจารย์ ดร.ไมยรา  เศรษฐมาศ                             มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์  จิรศิริเลิศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อาจารย์ ดร.วรรธนะ  พงษ์เสนา                            มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อาจารย์ ดร.ทัย  กาบบัว                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กองบรรณาธิการอิสระ   (Peer Reviewers)     

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท  พวงจันทน์แดง          มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร  ศิริอมรพรรณ                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  แสนสุข                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.นนทพงษ์  พลพวก              มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพร  ถิ่นคำรพ               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี  สราภิรมย์            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา  บุญมาก           มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  จารุชาต                มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัชญา  อายะวรรณา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  เบ้าคำกอง         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสฤษฏ์  จำเริญ               มหาวิทยาลัยบูรพา