บรรณาธิการ                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชภณ  ทองเติม

กองบรรณาธิการ              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา  อินธิชิต

                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์  ศรีสุวรรณ์

                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ  สิทธิศาสตร์

                                         นางอำพร  ไรกลาง

กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ             
                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรวรรณ  สิทธิศาสตร์

                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรพล  รามฤทธิ์

                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  โพนแก้ว 

                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา  บุญรินทร์

                                          อาจารย์ ดร.ไมยรา  เศรษฐมาศ

                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์  จิรศิริเลิศ

                                          อาจารย์ ดร.วรรธนะ  พงษ์เสนา

                                          อาจารย์ ดร.ทัย  กาบบัว                                     

กองบรรณาธิการอิสระ        ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา                              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(Peer Reviewers)          ศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท  พวงจันทน์แดง                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น                    

                                          ศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร  ศิริอมรพรรณ                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                          รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  แสนสุข                           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                          รองศาสตราจารย์ ดร.นนทพงษ์  พลพวก                      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพร  ถิ่นคำรพ                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี  สราภิรมย์                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา  บุญมาก                  มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  จารุชาต                         มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัชญา  อายะวรรณา                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  เบ้าคำกอง                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสฤษฏ์  จำเริญ                       มหาวิทยาลัยบูรพา