การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาสวายรสลาบ

Main Article Content

ธนวรรณ มุสิกา
จิรายุ มุสิกา
พนารัตน์ สังข์อินทร์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอัตราส่วนของเนื้อปลาสวาย        ที่เหมาะสมในกระบวนการพัฒนาข้าวเกรียบปลา และ 2) พัฒนารสชาติและศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อข้าวเกรียบปลาสวายรสลาบ ผลการวิจัยพบว่า
อัตราส่วนที่เหมาะสมของสูตรพื้นฐานในการผลิตข้าวเกรียบปลา คือ เนื้อปลาสวายร้อยละ 30 แป้งมันสำปะหลังร้อยละ 70 ซึ่งได้รับการยอมรับมากที่สุด  คือ 6.76 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ความชอบเล็กน้อยถึงความชอบปานกลาง
จากนั้นนำมาพัฒนารสชาติเป็นข้าวเกรียบปลาสวายรสลาบ ผลการศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพ
พบว่า ข้าวเกรียบปลาสวายสูตรควบคุมมีค่าการพองตัวมากกว่าข้าวเกรียบปลาสวายสูตรสมุนไพรรสลาบและข้าวเกรียบปลาสวายสูตรเครื่องปรุงรสลาบ อย่างไรก็ตามในการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคจำนวน 200 คน พบว่าผู้บริโภคร้อยละ 70 มีความสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาสวายสูตรสมุนไพรรสลาบ และมีคะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์โดยรวมเฉลี่ย 7.26 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความชอบปานกลาง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Orban, E., Nevigato, T., Lena, G.D., Masci, M., Casini, I., Gambelli, L. and Caproni, R. (2008). New trends in the seafood market. Sutchi catfish (Pangasius hypophthalmus) fillets from Vietnam: Nutritional quality and safety aspects. Food Chemistry, 110(2), 383-389.

มติชนออนไลน์. (2565). กรมอนามัยยันปลาสวายโอเมก้า 3 สูงไม่แพ้แซลมอน แนะเคล็ดลับเลือกสีสดหรือซีดแบบไหนดี. สืบค้น 12 สิงหาคม 2565, จาก https://www.matichon.co.th/local/news_170521

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2546). มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่องข้าวเกรียบ มผช. 107/2546. สืบค้น 10 มีนาคม 2565, จากhttp://otop.dss.go.th/attachments/article/162/CF84%20(E1).pdf

วิกิพีเดีย. (ม.ป.ป.). พริก. สืบค้น 10 มีนาคม 2565, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81

ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (ม.ป.ป.). หอมแดง. สืบค้น 10 มีนาคม 2565, จาก https://apps.phar.ubu.ac.th/thaicrudedrug/main.php?action=viewpage&pid=145

ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (ม.ป.ป.). กระเทียม. สืบค้น 10 มีนาคม 2565, จาก https://apps.phar.ubu.ac.th/thaicrudedrug/main.php?action=viewpage&pid=8

Chudasama, BG., Zofair, SM., Bhola, DV. and Dave, TH. (2019). Development and characterization of fish crackers prepared from the bull’s eye (Priacanthus hamrur, Forsskal, 1775) fish meat and different starches. Journal of Entomology and Zoology Studies, 7(3), 401-406.

Association of official analytical chemists (AOAC). (2000). Official methods of analysis. 16th edition. Washington, DC.: Association of Official Analytical Chemist.

อดิศรา ตันตสุทธิกุล และณฐมน เสมือนคิด. (2557). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาปรุงรส. วารสารการเกษตรราชภัฏ, 13(1), 71-79.

โซเฟีย เมฆารัฐ รอมลี เจะดอเลาะ รักชนก ภูวพัฒน์ และอาสลัน หิเล. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรข้าวเกรียบฟักทองปลาทูเสริมใบถั่วดาวอินคา. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 11(1), 125-134.

วิภาดา มุนินทร์นพมาศ ซูไรดา วายุ และสุไฮลา วาเตะ. (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกขี้หนู. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 8(2), 242-260.

โนร์ฮามีมี คีรี. (2558). การศึกษาสมบัติทางเคมีของข้าวเกรียบปลาสดทอดที่เติมสมุนไพร ผสมข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และพริกขี้หนู. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 7(2), 129–136.

สุดารัตน์ พริกบุญจันทร์. (2547). การพัฒนาคุณภาพข้าวเกรียบปลา (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

ผกาวดี ภู่จันทร์ โสรัจวรชุม อินเกต ไพรวัลย์ ประมัย และสุสิตรา สิงโสม. (2019). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองรสต้มยำ. PSRU Journal Science Technology, 4(3), 15-26.