สาส์นจากนายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

Main Article Content

รศ.ดร. ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต

Abstract

สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ. ๒๕๒๖ และครบรอบ๒ะ ปีใน พ.ศ. ๒ะ๕๑ การดำเนินงานของสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกนักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านพิษวิทยาทั้งในหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน มาตลอดเวลาที่ผ่านมา ภายใต้กาวนำของนายกสมาคมฯ หลายท่าน กิจกรรมของสมาคมฯ ได้เพิ่มความหลากหลาย จากบทบาททางวิชาการ สู่มาตรการควบคุมการใช้สารเคมี อาหาร ยา และเครื่องสำอางในระดับปวะเทศ ตลอดจนการเข้าไปมีบทบาทในการดำเนินการตามกฎหมาย โดยร่วมเป็นกรมการในกระทรวงต่าง ๆ จากผลงานวิจัยของสมาชิกนักวิชาการ สู่การปฏิบัติในภาคประชาชน รวมทั้งบทบาททางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับจากระดับประเทศ สู่ระดับภูมิภาค และนานาชาติในปัจจุบัน ในวาระที่สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยก่อตั้งมาครบรอบ ๒๕ ปี จึงเป็นวาระที่ควรยินดีและเฉลิมฉลอง
การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๑ ของสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยจึงถือเป็นฤกษ์ดีที่จะพัฒนาขึ้นเป็น "การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑" (The FirstNational Conference in Toxicology) โดยความร่วมมือของสมาคมพิษวิทยาคลินิก และชมรมพันธพิษแห่งประเทศไทย ทำให้เป็นการประชุมวิชาการที่รวมนักพิษวิทยาของประเทศในสาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน ร่วมรับข้อมูลและสถานการณ์ที่ทันสมัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งเป็นเวทีของการส่งเสริมนักวิชาการุ่นใหม่ และนักศึกษาพิษวิทยา
ในนามของคณะกรรมการจัดการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ขอขอบคุณวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้สนับสนุนการจัดประชุมครั้งนี้ทุกภาคส่วน และหวังว่าการประชุมวิชาการพิษวิทยาแห่ชาติ จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน และเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งของทั้ง ๓ องค์กร สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมพิษวิทยาคลินิก และชุมรมพันฤพิษแห่งประเทศไทย จะได้มีโอกาสร่วมงานกันในด้านต่าง ๆ ทั้งระดับปัจเจกบุคคลและระดับองค์กร ต่อไปในอนาคต


 


รศ.ดร. ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒)

Article Details

How to Cite
ศรีอนุชาต ท. (2020). สาส์นจากนายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย. Thai Journal of Toxicology, 23(2), 1. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243636
Section
Editorial
Author Biography

รศ.ดร. ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต

นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒)