Published: 2020-06-02

Effects of Curcumin on Cadmium-Induced Hepatotoxicity in Rats

Tarasub N, Narula K, Devakul Na Ayutthaya W

100

ผลของการสัมผัสรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจากฐานส่งสัญญาณย่อยโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Pico Cell) ต่อพฤติกรรมทางประสาทของพนักงานขายศูนย์การค้า

พนิดา สังฆจันทร์, ปรีชา ลอเสรีวานิช, วิทยา อยู่สุข, สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล, ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม

175