สาส์นจากนายกสมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย

Main Article Content

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ

Abstract

การใช้สารเคมีในประเทศไทย ในรอบหลายปีที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การใช้สารเคมีอย่างแพร่หลายก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการปนเปื้อนตกค้างของสารเคมีในห่วงโซ่อาหาร และในแหล่งน้ำ ที่สำคัญคือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยทำให้เกิดภาวะเป็นพิษจากสารเคมี หรือจากการใช้ยาขึ้น เป็นหน้าที่ของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ต้องเป็นผู้ให้การวินิจฉัย รักษาอาการป่วยจากภาวะเป็นพิษนี้ อีกทั้งปัญหาการเกิดพิษมักเป็นกรณีฉุกเฉินที่ต้องการการวินิจฉัย และให้การรักษาอย่างรวดเร็ว ซึ่งแพทย์ผู้รักษาควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ทางพิษวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกเป็นอย่างดี จึงจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยเหล่านี้ได้


การประชุมร่วมประจำปีของสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมพิษวิทยาคลินิก และชมรมพันธุพิษแห่งประเทศไทย จะเป็นการประชุมบูรณาการทั้งในด้านพิษวิทยาพื้นฐาน และพิษวิทยาคลินิกซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย การประชุมนี้จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาพิษวิทยาในแนวทางของสหสาขาและจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ในสาขาพิษวิทยาอย่างยิ่ง


 


ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ
นายกสมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย

Article Details

How to Cite
เก่าเจริญ ส. . (2020). สาส์นจากนายกสมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย. Thai Journal of Toxicology, 23(2), 2. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243637
Section
Editorial
Author Biography

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ

นายกสมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย