ผลของการสัมผัสรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจากฐานส่งสัญญาณย่อยโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Pico Cell) ต่อพฤติกรรมทางประสาทของพนักงานขายศูนย์การค้า

Main Article Content

พนิดา สังฆจันทร์
ปรีชา ลอเสรีวานิช
วิทยา อยู่สุข
สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล
ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดปริมาณรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เกิดจากฐานส่งสัญญาณย่อยโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (pico cell) และทดสอบพฤติกรรมทางประสาท (neurobehavior) ของพนักงานขายซึ่งสัมผัสรังสีฯ ในศูนย์การค้า เปรียบเทียบกับปริมาณรังสีฯ และพฤติกรรมทางประสาทของพนักงานขายในศูนย์การค้าที่ไม่มีการติดตั้ง pico cell การ ตรวจวัดปริมาณรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าทำโดยใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (NARDA, EMR 300) วัดความหนาแน่น กำลัง(power density) ของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ณ จุดปฏิบัติงานของพนักงานขายในศูนย์การค้าที่มี pico cell (กลุ่มสัมผัส) 100 จุด และในศูนย์การค้าที่ไม่มี pico cell (กลุ่มไม่สัมผัส) 45 จุด พนักงานขายทั้ง 2 กลุ่มเข้าร่วมทดสอบพฤติกรรมทาง ประสาทโดยความสมัครใจ โดยใช้แบบทดสอบ Digit Span เพื่อทดสอบความจำระยะสั้นและสมาธิ แบบทดสอบ Digit Symbol สำหรับทดสอบการประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตากับประสาทสั่งการ และแบบทดสอบ Trail Making A ในการ ทดสอบความเร็วในการจัดลำดับตัวเลข โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มนี้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในด้านอายุ ระยะเวลา การทำงาน และระดับการศึกษา แต่กลุ่มสัมผัสมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บ่อยกว่ากลุ่มไม่สัมผัสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001)


ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มสัมผัสจำนวน 100 คนได้รับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ณ จุดปฏิบัติงานคิดเป็นค่ามัธยฐาน เท่ากับ 0.0014 Watt/m2 ส่วนกลุ่มไม่สัมผัสจำนวน 45 คนได้รับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า คิดเป็นค่ามัธยฐานเท่ากับ 0.0008 W/m2 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) การทดสอบพฤติกรรมทางประสาทพบว่า กลุ่มสัมผัสมีคะแนน การทดสอบความจำระยะสั้นและสมาธิน้อยกว่ากลุ่มไม่สัมผัส และใช้เวลาในการจัดลำดับตัวเลขมากกว่ากลุ่มไม่สัมผัส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p =0.002 และ <0.001 ตามลำดับ) แต่ผลการทดสอบการประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตาและ ประสาทสั่งการไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ฐานส่งสัญญาณย่อยภายในอาคารทำให้ ปริมาณรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมีผลบั่นทอนความจำระยะสั้นและสมาธิของผู้ที่สัมผัสรังสีแม่เหล็ก- ไฟฟ้านั้น อย่างไรก็ดีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มศึกษาในเรื่องจำนวนครั้งของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจส่งอิทธิพลต่อ ผลการทดสอบพฤติกรรมทางประสาท ดังนั้นจึงควรทำการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวและในกลุ่มประชากรอื่นๆ

Article Details

How to Cite
พนิดา สังฆจันทร์, ปรีชา ลอเสรีวานิช, วิทยา อยู่สุข, สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล, & ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม. (2020). ผลของการสัมผัสรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจากฐานส่งสัญญาณย่อยโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Pico Cell) ต่อพฤติกรรมทางประสาทของพนักงานขายศูนย์การค้า . Thai Journal of Toxicology, 23(2), 175. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243786
Section
Research Articles
Author Biographies

พนิดา สังฆจันทร์

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรีชา ลอเสรีวานิช

 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยา อยู่สุข

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม

ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล