การใช้เทคนิคพีซีอาร์-อาร์เอฟแอลพีเพื่อการประเมินการเกิดอะฟลาทอกซินในข้าวโพดไทยที่ใช้เป็นวัตถุดิบทางปศุสัตว์ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์อะฟลาทอกชินด้วยเทคนิคพีซีอาร์ในข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบทางปศุสัตว์

Main Article Content

อนงค์ บิณฑวิหด
ศุภวิน วัชรมูล
วิสุทธิ์ นวลชื่น
สุพิชญา ตรีบุญเมือง
กิติยา ศรีศักดิ์วัฒนะ
กรณิศ พัฒนชัย
สังวร อยู่สว่าง

Abstract

ประเทศไทยพบเชื้อรา Aspergillus flavus ที่สร้างอะฟลากอกชินและมักพบปนเปื้อนในเมล็ดข้าวโพด ที่นำมาทำเป็นอาหารสัตว์ วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาวิธีการประเมินผลการเกิดอะฟลากอก- ซินในข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบทางปศุสัตว์ ด้วยวิธี ELISA และ PCR-RFLP จากการสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวโพด จำนวน 200 ตัวอย่างจากแหล่งปลูกในไร่และโรงเก็บของพ่อค้าท้องถิ่น 5 จังหวัดคือ ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี และเพชรบูรณ์ นำมาตรวจวิเคราะห์หาสารพิษปนเปื้อนอะฟลาทอกซินบี 1 ด้วยชุด ตรวจสอบสำเร็จรูปวิธีอีไลซ่า และนำตัวอย่างข้าวโพดที่ตรวจพบและไม่พบอะฟลาทอกชิน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มไม่พบอะฟลาทอกซิน กลุ่มตรวจพบอะฟลาทอกซิน มากกว่าและน้อยกว่า 20 ppb ตามลำดับ นำ ตัวอย่างข้าวโพดมาสกัดดีเอ็นเอด้วยชุดสกัดสำเร็จรูป ตรวจสอบดีเอ็นเอที่สกัดได้ด้วยเจลอิเล็กโตรโฟรีซีส นำ ดีเอ็นเอที่ได้มาทำพีซีอาร์ เพื่อเพิ่มจำนวนชุดของดีเอ็นเอที่จำเพาะกับยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอะฟลาทอกซิน พบว่าปริมาณดีเอ็นเอที่สกัดได้มีมากพอที่จะทำพีซีอาร์ทั้ง 3 กลุ่ม นำผลผลิตที่ได้จากการทำพีซีอาร์มาตรวจ สอบด้วย 2% อะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซีส และตัดด้วยเอนไซม์ Hincll และ Pvull จากผลการศึกษาพบว่า ข้าวโพดจากแหล่งปลูกในไร่ จำนวนตัวอย่างที่พบอะฟลาทอกซินบี1 ร้อยละ 40-100 มากกว่าข้าวโพดจากโรง เก็บพ่อค้าท้องถิ่น ร้อยละ 25-50 แต่มีปริมาณอะฟลาทอกซินบี 1 ที่พบในข้าวโพดจากโรงเก็บพ่อค้าท้องถิ่น (12-172 ppb) สูงกว่าข้าวโพดจากแหล่งปลูกในไร่ (2-6 ppb) ผลการตรวจสอบด้วยเทคนิคพี่ซีอาร์ พบว่า สามารถเพิ่มชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่จำเพาะต่อยีนอะฟลาทอกซินได้ทั้ง 3 กลุ่ม

Article Details

How to Cite
บิณฑวิหด อ. ., วัชรมูล ศ. ., นวลชื่น ว. ., ตรีบุญเมือง ส. ., ศรีศักดิ์วัฒนะ ก. ., พัฒนชัย ก. ., & อยู่สว่าง ส. . (2020). การใช้เทคนิคพีซีอาร์-อาร์เอฟแอลพีเพื่อการประเมินการเกิดอะฟลาทอกซินในข้าวโพดไทยที่ใช้เป็นวัตถุดิบทางปศุสัตว์: ตอนที่ 1 การวิเคราะห์อะฟลาทอกชินด้วยเทคนิคพีซีอาร์ในข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบทางปศุสัตว์. Thai Journal of Toxicology, 24(2), 124. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243857
Section
Research Articles
Author Biographies

อนงค์ บิณฑวิหด

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศุภวิน วัชรมูล

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิสุทธิ์ นวลชื่น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุพิชญา ตรีบุญเมือง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิติยา ศรีศักดิ์วัฒนะ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรณิศ พัฒนชัย

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สังวร อยู่สว่าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย