Announcements

สัตวแพทย์มหานครสาร อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่ม 1

2018-03-05

วารสารสัตวแพทย์มหานครสาร ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร 5 ปี (1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567)