วารสารสัตวแพทย์มหานครสาร ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 ในปี พ.ศ. 2562 โดย "ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Center (TCI)" ให้อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI ใน กลุ่มที่ 1 (กลุ่มที่คุณภาพสูงสุดจากทั้งหมด 3 กลุ่ม) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นเวลา 5 ปี คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ทั้งนี้วารสารในกลุ่มที่ 1 คือ

   1) วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567)
   2) วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI ต่อไป
   3) วารสารจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป