Editorial Team

ที่ปรึกษา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์

รักษาการ บรรณาธิการ

รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย (มหาวิทยาลัยพะเยา)

รองบรรณาธิการ

รศ.ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี (มหาวิทยาลัยพะเยา)

รศ.ดร.มนัส ทิตย์วรรณ (มหาวิทยาลัยพะเยา)

รศ.ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม (มหาวิทยาลัยพะเยา)

รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย (มหาวิทยาลัยพะเยา)

ผศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ (มหาวิทยาลัยพะเยา)

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ศ.ดร.นพ.คม สุคนธสรรพ์
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ศ.ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย
(ข้าราชการบำนาญ)

ศ.นพ.ปัญจะ กุลพงษ์
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)                     

ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ
(ข้าราชการบำนาญ)

ศ.นพ.วชิร คชการ
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

ศ.ดร.อำนวย ขนันไทย
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ศ.ดร.สายสมร ลำยอง
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี)

ศ.ดร.อำนวย ถิฐาพันธ์
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์
(มหาวิทยาลัยพะเยา)

รศ.ดร.นิมิตร มรกต
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
(มหาวิทยาลัยพะเยา)

ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
(มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี
(มหาวิทยาลัยพะเยา)

ดร.สุรพล ดำรงกิตติกุล
(มหาวิทยาลัยพะเยา)

ผศ.ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
(มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

 

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวอัญชลี เทียมคีรี (มหาวิทยาลัยพะเยา)

นางสาวรัชฏาภรณ์ แก้วสืบ (มหาวิทยาลัยพะเยา)

  นางสาววริศรา คลังนุ่ม (มหาวิทยาลัยพะเยา)