Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer

Publication Ethics

มาตรฐานทางจริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสารนเรศวรพะเยา

Duties of Authors

 1. ผู้นิพนธ์ควรรายงานการศึกษาอย่างถูกต้อง วิจารณ์เชิงรูปธรรมเกี่ยวกับนัยสำคัญ ข้อมูลพื้นเดิมควรนำเสนออย่างถูกต้อง จัดให้มีข้อมูลดิบเชื่อมโยงกับกระบวนการทบทวนของกองบรรณาธิการ
 2. ผู้นิพนธ์ทำให้แน่ใจว่าเขียนงานต้นฉบับทั้งหมด ถ้าผู้นิพนธ์ใช้ผลงาน หรือถ้อยคำของผู้อื่นควรอ้างอิงหรือกล่าวถึง
 3. ผู้นิพนธ์ต้องไม่เสนองานวิจัยเรื่องเดียวกันมากกว่าหนึ่งวารสาร
 4. ผู้นิพนธ์ควรกิตติกรรมประกาศผลงานของผู้อื่น
 5. ความเป็นผู้นิพนธ์ควรจำกัดเพียงผู้มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา การออกแบบ การบริหารจัดการ หรือการทำนายผล ส่วนผู้ไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงควรกิตติกรรมประกาศ หรือประกาศรายชื่อของผู้มีส่วนร่วม
 6. ผู้นิพนธ์ทุกคนควรร่วมอ่านและรับรองต้นฉบับสุดท้าย และเห็นพ้องต่อการเสนอเพื่อตีพิมพ์
 7. ผู้นิพนธ์ควรเปิดเผยแหล่งทุนอุดหนุน และรับยืนยันการปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน อันอาจมีผลต่อการแปรผลต้นฉบับ
 8. เมื่อผู้นิพนธ์พบความผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญของบทความตีพิมพ์แล้ว เป็นหน้าที่ของผู้นิพนธ์ต้องแจ้งกองบรรณาธิการ หรือผู้ตีพิมพ์บทความ และให้ความร่วมมือในการแก้ไขเพื่อเพิกถอน หรือแก้ไขให้ถูกต้อง

 

Duties of Editors

 1. บรรณาธิการรับผิดชอบในส่วนการตัดสินใจ บทความใดควรได้รับการตีพิมพ์
 2. กองบรรณาธิการอาจชี้แนะเงื่อนไขและข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยคำนึงถึง การหมิ่นประมาท ลิขสิทธิ์ การละเมิด การคัดลอกผลงาน ส่วนบรรณาธิการอาจหารือกับกองบรรณาธิการ หรือผู้ทบทวนในส่วนการตัดสินใจไม่ตีพิมพ์
 3. กองบรรณาธิการต้องประเมินค่าบทความในเรื่องเนื้อหาเชิงสติปัญญา โดยปราศจากการคำนึงเกี่ยวกับผู้นิพนธ์ในเรื่อง เชื้อชาติ เพศ ลักษณะเพศ ความเชื่อทางศาสนา ความเป็นพลเมือง หรือปรัชญาทางการเมือง
 4. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด ๆ เกี่ยวกับบทความเสนอตีพิมพ์แก่ผู้อื่น นอกจาก ผู้นิพนธ์รับติดต่อ ผู้ทบทวน ผู้มีศักยภาพเป็นผู้นิพนธ์ และผู้พิมพ์โฆษณา
 5. เนื้อหาบทความที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ โดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้นิพนธ์
 6. ข้อมูลข่าวสารหรือความคิดได้รับจากการทบทวนโดยผู้ร่วมวิชาชีพต้องเก็บไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้ประโยชน์ส่วนบุคคล

 

Duties of Reviewers

 1. การทบทวนโดยผู้ร่วมวิชาชีพช่วยให้บรรณาธิการตัดสินใจ และติดต่อสื่อสารผ่านบรรณาธิการไปยังผู้นิพนธ์ เพื่อช่วยให้ผู้นิพนธ์ปรับปรุงบทความให้ดีขึ้น บทความส่งถึงผู้ทบทวนควรเป็นเอกสารลับ ส่วนผู้ทบทวนต้องไม่แสดงหรือวิจารณ์เนื้อหาทั้งหมดของบทความกับผู้อื่น ยกเว้นได้รับอนุญาตจากบรรณาธิการ
 2. การทบทวนควรดำเนินการเชิงรูปธรรม ผู้ทบทวนไม่ควรวิจารณ์ด้วยความเห็นส่วนตัว
 3. ผู้ทบทวนควรวิจารณ์ด้วยมุมมองการโต้แย้งที่ชัดเจนและมีหลักฐานสนับสนุน
 4. ผู้ทบทวนควรระบุผลงานตีตีพิมพ์ที่ตรงประเด็นซึ่งผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างอิง หรือกล่าวถึง
 5. หากผู้ทบทวนพบการสังเกตการณ์ แหล่งที่มา หรือการโต้แย้งใดอันได้เคยตีพิมพ์แล้ว ควรให้ข้อมูลการอ้างอิงที่ตรงประเด็นแก่บรรณาธิการ
 6. ผู้ทบทวนแนะนำให้บรรณาธิการใส่ใจเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกัน หรือทับซ้อนระหว่างบทความภายใต้การพิจารณา กับบทความซึ่งตีพิมพ์มาก่อน
 7. แนวคิดหรือข้อมูลข่าวสารของบทความต้องเก็บเป็นความลับ และไม่นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
 8. ผู้ทบทวนควรปฏิเสธบทความภายใต้การพิจารณาซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ทบทวน