ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาหลา (Etlingera elatior [Jack] R.M. Smith.)

  • อรุณี ม่วงแก้วงาม
  • สมปอง เตชะโต

Abstract

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาหลาโดยการนำชิ้นส่วนยอดมาวางเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร Murashige and Skoog (MS)  เติม  Benzyladenine (BA) ความเข้มข้น 3.0 มก./ล. ร่วมด้วยสารพาโคลบิวทราโซล (Paclobutrazol ; PBZ)  5 ความเข้มข้น (0  10  20  30  40 และ 50 มก./ล.) ที่อุณหภูมิ 25+2 องศาเซลเซียส   ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์  ให้แสงเป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าสารพาโคลบิวทราโซลทุกระดับความเข้มข้นสามารถชักนำยอดรวมได้ แต่เปอร์เซ็นต์การเกิดยอดรวมและจำนวนยอดเฉลี่ยต่อชิ้นส่วนพืชให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ  ในกรณีของความยาวยอดเฉลี่ยพบว่าสารพาโคลบิวทราโซลความเข้มข้น 40 และ 50 มก./ล. ให้ผลแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับระดับความเข้มข้นอื่นๆ  สารพาโคลบิวทราโซลระดับความเข้มข้น 50 มก./ล. ให้ยอดที่มีความยาวเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 1.25 ซม.

คำสำคัญ : พาโคลบิวทราโซล   สภาพปลอดเชื้อ   ดาหลา

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-12-29
How to Cite
ม่วงแก้วงามอ., & เตชะโตส. (2015). ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาหลา (Etlingera elatior [Jack] R.M. Smith.). Princess of Naradhiwas University Journal, 8(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/52662
Section
บทความวิจัย