รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Authors

  • ธรรมศักดิ์ โทนไทย

Abstract

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา และรุ่นที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2551 - 2552 ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 222 คน โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับนัยสำคัญ .05 ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาจากรูปแบบการเรียนรู้ของ Grasha and Reichmann มีค่าความเชื่อมั่น 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
 ผลการวิจัยพบว่า
 1. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มากที่สุด จำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 รองลงมาคือ แบบพึ่งพา จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 แบบอิสระ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 แบบร่วมมือ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 แบบแข่งขัน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 และแบบหลีกเลี่ยง น้อยที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9
 2. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีเพศต่างกัน ปีการศึกษาต่างกัน และรุ่นที่ศึกษาต่างกัน มีรูปแบบการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รูปแบบการเรียนรู้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

โทนไทย ธ. (2011). รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53649

Issue

Section

บทความวิจัย