การจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา

Authors

  • ปรียนุช ชัยกองเกียรติ
  • วราภรณ์ ศิวดำรงพงศ์
  • มยุรี ยีปาโล๊ะ

Abstract

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยสถาบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา และศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา ทั้งที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) และ ความรู้ฝังลึก(tacit knowledge) ตั้งแต่ปี 542 ถึงปี 551 และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาในปีการศึกษา 551 ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 43 คน ผลการวิจัยพบว่า ) การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยผ่านการพัฒนามาอย่างเป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ในรูปแบบที่ ไม่เป็นทางการอยู่เสมอ สามารถสรุปการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาเป็นขั้นตอนการทำงานได้ 9 ขั้นตอน ) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อระบบและกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาพบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาด้านปัจจัยนำเข้าและด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผลลัพธ์อยู่ในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา ควรดำเนินการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
คำสำคัญ : การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

ชัยกองเกียรติ ป., ศิวดำรงพงศ์ ว., & ยีปาโล๊ะ ม. (2011). การจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา. Princess of Naradhiwas University Journal, 2(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53659

Issue

Section

บทความวิจัย