คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

Authors

  • ภมร แช่มรักษา
  • ศิริลักษณ์ ประวีณวรกุล
  • ทัศนันท์ ศิริเสถียรรุจ

Abstract

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ โดยศึกษาในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ จำนวน 60 ราย หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลไปแล้วอย่างน้อย 2 เดือน คัดเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ส่วน ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดคุณภาพชีวิต และแบบสอบถามระดับคุณภาพชีวิตพร้อมเหตุผลซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดตามการรับรู้ของผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัยได้ว่า คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย (X=24.07, S.D. = 3.20) จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า คะแนนคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีทุกด้าน  โดยมีคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (X= 24.98, S.D. = 4.21) รองลงมาคือด้านสังคม เศรษฐกิจ (X= 24.13, S.D. = 4.08) ด้านสุขภาพและการทำหน้าที่ของร่างกาย (= 24.00, S.D. = 3.03) สำหรับด้านที่ต่ำสุด คือ ด้านจิตใจและจิตวิญญาณ (X= 23.83, S.D. = 4.04)
 ผลของการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตด้านครอบครัว ซึ่งสามารถสร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วย โดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลผู้ป่วยร่วมกับพยาบาลตั้งแต่แรกเริ่มจนได้รับการผ่าตัดและจำหน่ายไปดูแลต่อเนื่องที่บ้านอย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัดเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจให้ดียิ่งๆขึ้น
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต   ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-16

How to Cite

แช่มรักษา ภ., ประวีณวรกุล ศ., & ศิริเสถียรรุจ ท. (2011). คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ. Princess of Naradhiwas University Journal, 3(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53699

Issue

Section

บทความวิจัย