ครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ ระบบเฟสล็อคลูป ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

Authors

  • สมภพ ผดุงพันธ์
  • บรรจบ ขาวอำไพ

Abstract

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบเครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ ระบบเฟสล็อคลูป โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงาน ซึ่งต้องการให้ความถี่ที่ส่งออกอากาศมีเสถียรภาพที่คงที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งต้องการให้สัญญาณเสียงที่ผ่านการมอดูเลตมีคุณภาพดี การออกแบบตามแนวคิดใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC16F819 เป็นองค์ประกอบหลักในการควบคุมการทำงานของระบบเฟสล็อคลูป ระบบการแสดงผล และระบบตรวจสอบป้องกันข้อผิดพลาดในกรณีวงจรเฟสล็อคลูปไม่ล็อคความถี่ ผลการวิจัยทำให้ค่าความถี่วิทยุที่ส่งออกอากาศมีความเที่ยงตรงได้มาตรฐาน คุณภาพเสียงที่ผ่านการมอดูเลตมีคุณภาพชัดเจน รวมทั้งมีระบบตรวจสอบป้องกันอันเนื่องมาจากกรณีวงจรเฟสล็อคลูปไม่ล็อคความถี่ ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดค่า reverse power และความถี่ที่ไม่พึงประสงค์ไปรบกวนการทำงานของย่านความถี่อื่น ทำให้การส่งกระจายเสียงวิทยุในระบบเอฟเอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ มีประสิทธิภาพและก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่เป้าหมายของการรับฟังมากที่สุด
คำสำคัญ : เครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็ม  สเตอริโอมัลติเพล็กซ์  ระบบเฟสล็อคลูป  ไมโครคอนโทรลเลอร์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-19

How to Cite

ผดุงพันธ์ ส., & ขาวอำไพ บ. (2011). ครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ ระบบเฟสล็อคลูป ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์. Princess of Naradhiwas University Journal, 3(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53714

Issue

Section

บทความวิจัย