ความคิดเห็นและการปฏิบัติของมารดาบุตรวัยก่อนเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน

Authors

  • อรุณี ไรปิ่น
  • ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
  • นฤมล ธีระรังสิกุล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและการปฏิบัติของมารดาบุตรวัยก่อนเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ผู้ให้ข้อมูลเป็นมารดาของบุตรวัยก่อนเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน จำนวน 13 ราย คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นและการปฏิบัติของมารดาบุตรวัยก่อนเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ปัจจัยที่ทำให้บุตรเกิดภาวะโภชนาการเกิน ได้แก่ การเลี้ยงดูแบบตามใจ การชอบรับประทานอาหารที่ทำให้อ้วน การรับประทานอาหารมากและบ่อยครั้ง และการออกกำลังกายน้อย ผลที่เกิดจากการที่บุตรมีภาวะโภชนาการเกิน ได้แก่ เหนื่อยง่าย อุ้ยอ้ายไม่คล่องตัว เจ็บป่วยบ่อย หาเสื้อผ้าใส่ยาก และถูกล้อเลียน และการปฏิบัติของมารดาเมื่อบุตรมีภาวะโภชนาการเกิน ได้แก่ การจัดอาหารให้รับประทาน และการส่งเสริมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรม

ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนเพื่อช่วยเหลือมารดาในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โดยส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม

คำสำคัญ : ความคิดเห็นและการปฏิบัติ มารดาบุตรวัยก่อนเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-05-15

How to Cite

ไรปิ่น อ., พงศ์จตุรวิทย์ ย., & ธีระรังสิกุล น. (2012). ความคิดเห็นและการปฏิบัติของมารดาบุตรวัยก่อนเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53730

Issue

Section

บทความวิจัย