Published: 2012-05-15

การรับรู้ข้อมูลของญาติผู้มารับบริการที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

กรุณา แดงสุวรรณ, ชฎาพร ฟองสุวรรณ, ซารีนา กาเซ็ง, เพลินพิศ ศรีชัย, เบญจพร จีนคง, เรณุกา มะแซะ, อรอนงค์ วรรณสกล

การพัฒนาเครื่องย่อยขวดแก้ว

สุเมศ ศรีชู, วิเชษฐ์ สุวรรณศรี