แนวทางการนำหลักศาสนบัญญัติอิสลามใช้ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ในชุมชนมุสลิม อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

Authors

  • เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์
  • รอฮีม นิยมเดชา
  • อับดุลรอยะ บินเซ็ง
  • อานิส พัฒนปรีชาวงศ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักศาสนบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยศึกษาบทบัญญัติแห่งอัลกุรอานและซุนนะฮฺ วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร คำวินิจฉัยและความคิดเห็นของปวงปราชญ์มุสลิมทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนการสอบถามผู้รู้และผู้นำทางศาสนาในชุมชนมุสลิม อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 98 คน และนำผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายบ้านเมือง เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการนำหลักศาสนบัญญัติอิสลามใช้ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

ผลการวิจัยพบว่า บทบัญญัติแห่งอัลกุรอานและซุนนะฮฺมิได้ระบุเรื่องการบริโภคยาสูบไว้โดยเฉพาะ เพียงบัญญัติไว้เป็นหลักการทั่วไป ส่งผลให้บรรดานักปราชญ์มุสลิมมัซฮับ (สำนักคิดทางกฎหมายอิสลาม) ต่าง ๆ ต้องทำการวิเคราะห์วินิจฉัยบทบัญญัติดังกล่าวนั้นเพื่ออธิบายต่อกรณีการบริโภคยาสูบ สรุปได้เป็น 3 ทัศนะ คือ ทัศนะแรก มีความเห็นว่าการบริโภคยาสูบเป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าเป็นสิ่งไม่สมควร (มักรูฮฺ) และทัศนะที่สาม มีความเห็นว่าเป็นสิ่งอนุมัติ (มุบาหฺ) เมื่อนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายบ้านเมืองมาเปรียบเทียบกับศาสนบัญญัติอิสลามตามผลการวิเคราะห์วินิจฉัยของปวงปราชญ์ดังกล่าวพบว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายสอดคล้องกับศาสนบัญญัติอิสลามตามทัศนะที่สามซึ่งมีความเห็นว่าการบริโภคยาสูบเป็นสิ่งอนุมัติแต่เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์แห่งกฎหมายแล้วพบว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกับศาสนบัญญัติอิสลามตามทัศนะที่สองที่มีความเห็นว่าการบริโภคยาสูบเป็นสิ่งที่ไม่สมควร (มักรูฮฺ) ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้รู้ และผู้นำทาง

ศาสนาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่ที่เห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่สมควร ผลจากการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในชุมชนมุสลิมอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และชุมชนไทยมุสลิมอื่น ๆ นั้น ควรต้องคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างศาสนบัญญัติอิสลาม ข้อค้นพบทางวิชาการหรือการแพทย์และเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติของกฎหมาย ภายใต้กรอบความคิดเห็นของผู้รู้และผู้นำทางศาสนาเป็นสำคัญ

คำสำคัญ : หลักศาสนบัญญัติอิสลาม  การบริโภคยาสูบ  การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-05-15

How to Cite

แขกพงศ์ เ., นิยมเดชา ร., บินเซ็ง อ., & พัฒนปรีชาวงศ์ อ. (2012). แนวทางการนำหลักศาสนบัญญัติอิสลามใช้ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ในชุมชนมุสลิม อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53734

Issue

Section

บทความวิจัย