การพัฒนาเครื่องย่อยขวดแก้ว

Authors

  • สุเมศ ศรีชู
  • วิเชษฐ์ สุวรรณศรี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  พัฒนาเครื่องย่อยขวดแก้วให้เหมาะสมกับสถานประกอบการขนาดเล็ก  ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้  ลดระยะเวลา  และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  โดยการออกแบบโครงสร้างเครื่องใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง  ส่งถ่ายกำลังโดยสายพานและพูลเล่ย์   ในการขับเคลื่อนเพลาที่มีชุดใบมีดย่อยขวดแก้ว  ผู้วิจัยทำการประเมินคุณภาพของเครื่องย่อยขวดแก้ว  โดยผู้ประเมินจำนวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกล  และผู้ชำนาญงานที่มีประสบการณ์ในด้านการย่อยขวดแก้ว  ด้วยการทดลองใช้เครื่องจักรและทำการตอบแบบประเมินที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  และผู้ศึกษานำผลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องย่อยขวดแก้วด้วยวิธีการทางสถิติและสรุปผล  ปรากฏว่าการประเมินคุณภาพของเครื่องย่อยขวดแก้วโดยภาพรวมสรุปคะแนนเฉลี่ยจากทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง  ด้านการใช้งาน และด้านผลผลิตของเครื่อง  เท่ากับ  3.86  อยู่ในเกณฑ์  3.50 - 4.49  แสดงว่าโดยภาพรวมของเครื่องย่อยขวดแก้วนี้ มีคุณภาพดี  จากผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องย่อยขวดแก้วทั้งหมด  5  ครั้ง  ผลปรากฏว่าเครื่องย่อยขวดแก้วสามารถคัดแยกขนาดเศษแก้วที่ต้องการได้น้ำหนักโดยเฉลี่ย  22. 1 kg/min   และแยกขนาดของเศษแก้ว  ที่ไม่ต้องการ น้ำหนักโดยเฉลี่ย  0.34 kg/min  ซึ่งจากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าเครื่องย่อยขวดแก้วมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสมมติฐานและขอบเขตของการศึกษา

คำสำคัญ : เครื่องย่อยขวดแก้ว, การพัฒนา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-05-15

How to Cite

ศรีชู ส., & สุวรรณศรี ว. (2012). การพัฒนาเครื่องย่อยขวดแก้ว. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53736

Issue

Section

บทความวิจัย