ปุ๋ยอินทรีย์กับการปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ

Authors

  • บัญชา รัตนีทู

Abstract

บทความนี้ได้กล่าวถึง  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม  เนื่องจากในปัจจุบัน  ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ  มีความรุนแรงมากขึ้น  และมีความจำเป็นที่ต้องเร่งแก้ไข  ซึ่งหลักสำคัญคือต้องปรับปรุงส่วนประกอบของดินให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม  การเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้กับดินให้มีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ  ทำให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช  การใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นแนวทางหนึ่งที่เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น  โดยการใช้วัสดุเหลือใช้ต่าง  ๆ  เช่น  วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  โรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือน  และวัชพืช  ซึ่งวัสดุเหลือใช้เหล่านี้หากไม่นำมาใช้ประโยชน์จะทำให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมได้  โดยที่ปุ๋ยอินทรีย์ทำให้ดินมีสมบัติดีขึ้นทั้งทางกายภาพ  ทางเคมีและทางชีวภาพ  คือ  ทางกายภาพ  ปุ๋ยอินทรีย์ส่งเสริมให้อนุภาคของดินจับตัวเป็นก้อน  ทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดีและร่วนมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  การระบายน้ำดี  ความสามารถในการอุ้มน้ำเพิ่มขึ้น  ทางด้านเคมีของดิน  ปุ๋ยอินทรีย์สามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน  เพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืช  เพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่างของดิน  และช่วยลดความเป็นพิษของธาตุอาหารพืชบางชนิด  ทางด้านชีวภาพของดิน  ปุ๋ยอินทรีย์สามารถเพิ่มแหล่งธาตุอาหารของจุลินทรีย์ดิน  ช่วยเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และลดจำนวนจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคพืชได้  ดังนั้นปุ๋ยอินทรีย์เป็นวัสดุอินทรีย์ที่สำคัญ  สามารถช่วยปรับปรุงสภาพดินเสื่อมโทรมให้มีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช  และเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไป

คำสำคัญ :  ปุ๋ยอินทรีย์  ดินเสื่อมคุณภาพ  อินทรียวัตถุ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-05-15

How to Cite

รัตนีทู บ. (2012). ปุ๋ยอินทรีย์กับการปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53738

Issue

Section

บทความวิชาการ