กระบวนการดูแลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่อง

Authors

  • ประณีต ส่งวัฒนา

Abstract

การดูแลผู้บาดเจ็บได้รับความสนใจมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะภายหลังจากมีเหตุการณ์ความไม่สงบ หรือความรุนแรงจากการบาดเจ็บในลักษณะต่างๆสูงขึ้น พยาบาลมีบทบาทสำคัญในจัดการดูแล ผู้บาดเจ็บตั้งแต่ระยะก่อนถึงโรงพยาบาล ระยะรักษาในโรงพยาบาล และระยะฟื้นฟู การปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการดูแล และสร้างรูปแบบการพยาบาล เพื่อจัดการแก้ไขและลดปัญหาทั้งทางกายและจิตสังคมของผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวม ถือว่ามีความจำเป็นยิ่ง จุดเน้นของการดูแล คือ ทักษะการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บขั้นสูง เครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมิน และการพัฒนาระบบการสื่อสารสำหรับระบบส่งต่อ และในการดูแลที่ต่อเนื่องครอบคลุมทุกระยะ จนถึงการส่งเสริมความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : การดูแลอย่างต่อเนื่อง ผู้บาดเจ็บ หลักฐานเชิงประจักษ์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-05-15

How to Cite

ส่งวัฒนา ป. (2012). กระบวนการดูแลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่อง. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53737

Issue

Section

บทความวิชาการ