การสำรวจและพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Authors

  • ลือชา ลดาชาติ
  • ลฎาภา สุทธกูล

Abstract

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” จำนวน 14 คน การวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ตอน ในตอนที่ 1 ผู้วิจัยสำรวจความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบแบบปลายเปิด และระบุลักษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน 13 คน ไม่เข้าใจว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งเป็นผลการอนุมานจากหลักฐานเชิงประจักษ์ของนักวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการอนุมาน มีนักเรียน 9 คน ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 5 กิจกรรม ในตอนที่ 2 ผู้วิจัยประเมินความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 9 คนนี้ โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน 5 คนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ขึ้น ผลการวิจัยนี้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างชัดแจ้ง

คำสำคัญ : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์, การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์, มัธยมศึกษาตอนปลาย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-05-15

How to Cite

ลดาชาติ ล., & สุทธกูล ล. (2012). การสำรวจและพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53735

Issue

Section

บทความวิจัย