ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเนื้องอกสมอง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

Authors

  • ดรุณวรรณ จันทร์แก้ว
  • ชนกพร จิตปัญญา
  • เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์

Abstract

ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วยเนื้องอกสมอง จากสถิติพบอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเนื้องอกสมองได้ตั้งแต่ 15-93% เมื่อเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นผู้ป่วยจะมีอัตราการฆ่าตัวตายสูง และอัตราการรอดชีวิตมักลดลง การศึกษานี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมอง ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้า และเนื่องจากยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศไทย การสืบค้นในครั้งนี้จึงได้สืบค้นจากงานวิจัยภาษาอังกฤษที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในสื่ออิเลกทรอนิกส์  ห้องสมุด และฐานข้อมูลต่างๆตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002-2010 วิเคราะห์ข้อมูลของรายงานการวิจัยโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และจัดระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ของสเตทเลอร์ (Stetler, 1998)
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเนื้องอกสมอง ประกอบด้วย เพศ  คุณภาพชีวิต  การทำหน้าที่ด้านร่างกาย  ตำแหน่งของเนื้องอก  มีประวัติทางจิตเวชของครอบครัว และความบกพร่องทางสติปัญญา นอกจากนี้ยังพบว่าภาวะซึมเศร้าทำให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยลดลง  พยาบาลจึงควรคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดกรอง ป้องกันภาวะซึมเศร้าให้กับผู้ป่วย รวมทั้งช่วยลดปัญหาการฆ่าตัวตายอีกด้วย
คำสำคัญ : ภาวะซึมเศร้า เนื้องอกสมอง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-10-02

How to Cite

จันทร์แก้ว ด., จิตปัญญา ช., & แดงด้อมยุทธ์ เ. (2012). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเนื้องอกสมอง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53741

Issue

Section

บทความวิจัย