Published: 2012-10-02

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสงขลา

อนุพจน์ สมภพสกุล, ยุพเยาว์ เอื้ออารยาภรณ์, พนม สุขจันทร์, ปวริศ หะยีอามะ, ฟาดีละห์ เจ๊ะสนิ, กรชนก ตั้งนภาดล, ดวงกมล รัตตะพันธุ์, ปัทมา หะยีมะมิง, รัตนาภรณ์ ด้วงหวัง, ฟาฮัร หะยีอูเซ็ง

มีสิ่งดีดี ... ที่บาวาเรีย ประเทศเยอรมัน

ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, วิไลพร สันติวัฒนาพร