คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาก่อสร้างตามความต้องการของสถานประกอบการ ในเขตจังหวัดนราธิวาส

Authors

  • อารง มะเซ็ง
  • มูฮำมัด ซูยี
  • อัมพรรณดี ยูโซะ
  • ธีระ เทพพรหม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของสถานประกอบการในเขตจังหวัดนราธิวาส ที่มีต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง และเพื่อเปรียบเทียบกับการตอบสนองจริงของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เจ้าของสถานประกอบการหรือผู้จัดการ ตลอดจนผู้ควบคุมการฝึกงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 82 สถานประกอบการ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test)
ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาก่อสร้าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สถานประกอบการมีความต้องการคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม มากกว่าด้านอื่น รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านวิชาชีพ และด้านวิชาการ ตามลำดับ และพบว่า การตอบสนองของผู้สำเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการได้รับจริง ในด้านบุคลิกภาพ ได้รับการตอบสนองมากกว่าด้านอื่น รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านวิชาชีพ และด้านวิชาการ ตามลำดับ และผลการเปรียบเทียบความต้องการของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา กับการตอบสนองจริงที่สถานประกอบการได้รับโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : ความต้องการ คุณลักษณะ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถานประกอบการ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-10-02

How to Cite

มะเซ็ง อ., ซูยี ม., ยูโซะ อ., & เทพพรหม ธ. (2012). คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาก่อสร้างตามความต้องการของสถานประกอบการ ในเขตจังหวัดนราธิวาส. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53744

Issue

Section

บทความวิจัย