ศึกษาความเข้าใจการเรียนและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

Authors

  • จักรพงศ์ จิระแพทย์
  • สายทอง แก้วฉาย

Abstract

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่เรียนวิชาปัญหาพิเศษ (2) ศึกษาความเข้าใจการเรียนและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษ และ (3) ศึกษาปัญหาของการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุน้อยกว่า 25 ปี เป็นกลุ่มนักศึกษาภาคสมทบ แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และมีค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อเดือน ประมาณ 2,501-5,000 บาท นักศึกษามีความเข้าใจการจัดการเรียนรู้วิชาปัญหาพิเศษในระดับมาก คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล ความสำคัญของปัญหาพิเศษ ส่วนที่นักศึกษาเข้าใจในระดับปานกลาง คือ วิธีการเขียนรายงานวิชาการ การนำเสนอและวัตถุประสงค์ของปัญหาพิเศษ สำหรับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิชาปัญหาพิเศษอยู่ในระดับมากคือ ความรู้ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับปานกลางคือบุคลากรเพียงพอต่อการให้คำปรึกษาจัดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษามีปัญหาในระดับมากคือ ขั้นตอนการวางแผนและการดำเนินการทดลอง
คำสำคัญ : ความเข้าใจการเรียน   ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้   รายวิชาปัญหาพิเศษ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-10-02

How to Cite

จิระแพทย์ จ., & แก้วฉาย ส. (2012). ศึกษาความเข้าใจการเรียนและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53745

Issue

Section

บทความวิจัย