การใช้ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช

Authors

  • สายทอง แก้วฉาย

Abstract

ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช และสามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้แก่พืช ไตรโคเดอร์มาที่สามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชมีหลายสายพันธุ์ เช่น Trichoderma harzianum, T. viride และ T. virens และสามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด เช่น Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Sclerotium rolfsii,, Alternaria spp., Colletotrichum spp., Sclerotinia sclerotiorum และ Botrytis cinerea กลไกการควบคุมโรคของเชื้อราไตรโคเดอร์มามีหลายกลไก ที่สำคัญ ๆ เช่น การสร้างสารปฏิชีวนะ การแข่งขัน การเป็นปรสิต และการชักนำให้เกิดความต้านทาน ในปัจจุบันมีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืช และผลิตเพื่อจำหน่ายทางการค้าอย่างกว้างขวาง
คำสำคัญ : ไตรโคเดอร์มา เชื้อราปฏิปักษ์ การควบคุมโรคพืช เชื้อราสาเหตุโรคพืช

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-10-02

How to Cite

แก้วฉาย ส. (2012). การใช้ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53748

Issue

Section

บทความวิชาการ