แนวคิดทฤษฎีการพูดสื่อสารในสังคม

Authors

  • สหไทย ไชยพันธุ์

Abstract

ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ การพูดมีความสำคัญเป็นอันมากไม่ว่าจะเป็นวัยใด เพศใด อาชีพอะไร คบหาสมาคมกับผู้ใด ต้องใช้การพูดมากที่สุดเพราะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจได้ละเอียด ลึกซึ้ง กว้างขวาง ชัดเจนและรวดเร็ว ดังนั้นหากต้องการพูดให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องอาศัยหลักวิชาการพูดและการฝึกฝน เพราะการพูดเป็นทั้ง “ศิลป์” และ “ศาสตร์”
“ศิลป์” ต้องอาศัยการฝึกฝน จนเกิดความชำนาญมีการฝึกพูดทุกขั้นตอน
“ศาสตร์” มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติและถ่ายทอด
การพูดที่ดีจะต้องรู้ทั้งด้านทฤษฎี คือ กฎเกณฑ์ที่วางไว้ และรู้ทั้งทางปฏิบัติ คือ การฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รู้จักพูดอย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : แนวคิดทฤษฎี การพูด การสื่อสารในสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-10-02

How to Cite

ไชยพันธุ์ ส. (2012). แนวคิดทฤษฎีการพูดสื่อสารในสังคม. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53750

Issue

Section

บทความวิชาการ