การควบคุมปริมาณไนโตรเจนออกไซด์จากเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้กระบวนการซีเล็คทีฟแคทตาลิสต์รีดักชั่น

Authors

  • กัมปนาท เทียนน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

เทคโนโลยีเอสซีอาร์เป็นเทคโนโลยีที่นำแคทตาลิสต์ในกลุ่มของแพลตตินัม และซีโอไลต์  มาทำปฎิกิริยากับสารรีดักแทนซ์ได้แก่ แอมโมเนีย ยูเรีย และไฮโดรคาร์บอน เพื่อช่วยลดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ เทคโนโลยีเอสซีอาร์ มีประสิทธิภาพสูงในการลดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ (>90%) ในก๊าซไอเสียที่ได้จากการเผาไหม้ และเป็นเทคโนโลยีราคาถูก จึงเป็นที่นิยมในโรงงานอุตสาหกรรมแ เทคโนโลยีเอสซีอาร์ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งในปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดสภาวะโลกร้อน มลพิษที่มีปริมาณมากเกิดจากการเผาไหม้ยานยนต์ ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ที่เข้มงวดขึ้น ตามมาตรฐานยุโรป (EURO) มาตรฐานอเมริกา (US) และ มาตรฐานญี่ปุ่น (JAPAN) เป็นต้น และมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมปริมาณมลพิษในอากาศได้แก่ ไนโตรเจนออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนนอกไซด์ และฝุ่นละออง ให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งนี้ในอนาคตเทคโนโลยีเอสซีอาร์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความสำคัญเพื่อช่วยควบคุมปริมาณมลพิษในไอเสียให้อยู่ภายใต้มาตรฐานที่กำหนด
คำสำคัญ : เทคโนโลยีเอสซีอาร์ แคทตาลิสต์ ไนโตรเจนออกไซด์

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

กัมปนาท เทียนน้อย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลังวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Downloads

Published

2012-10-02

How to Cite

เทียนน้อย ก. (2012). การควบคุมปริมาณไนโตรเจนออกไซด์จากเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้กระบวนการซีเล็คทีฟแคทตาลิสต์รีดักชั่น. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53749

Issue

Section

บทความวิชาการ