ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Authors

  • กนก เชาวภาษี
  • มงคล วชิรอำไพ
  • วาณี ชัยวัฒนสิน

Abstract

การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรใน 6 มิติ คือ มิติกายภาพ มิติการบริหารงาน มิติการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติส่วนบุคคล มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจ และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนงานโครงการด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 2) ศึกษาแนวทางเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ 3) สร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้เป็นที่ยอมรับ มีความเหมาะสม นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแพร่หลาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 22 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.997 วิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว นับถือศาสนาพุทธ เพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 28 - 37 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ เงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์อยู่ในระดับมาก มี 2 มิติ คือ มิติการบริหารงาน และมิติสังคม ในระดับปานกลาง มี 3 มิติ คือ มิติกายภาพ มิติการบริหารทรัพยากรบุคคล และมิติส่วนบุคคล ส่วนความพึงพอใจในระดับน้อยมี 1 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ
คำสำคัญ  :  ความพึงพอใจในการทำงาน   บุคลากร   คณะเกษตรศาสตร์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-10-02

How to Cite

เชาวภาษี ก., วชิรอำไพ ม., & ชัยวัฒนสิน ว. (2012). ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53746

Issue

Section

บทความวิจัย