ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสงขลา

Authors

  • อนุพจน์ สมภพสกุล
  • ยุพเยาว์ เอื้ออารยาภรณ์
  • พนม สุขจันทร์
  • ปวริศ หะยีอามะ
  • ฟาดีละห์ เจ๊ะสนิ
  • กรชนก ตั้งนภาดล
  • ดวงกมล รัตตะพันธุ์
  • ปัทมา หะยีมะมิง
  • รัตนาภรณ์ ด้วงหวัง
  • ฟาฮัร หะยีอูเซ็ง

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะจอประสาทตาผิดปกติของผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจคัดกรองภาวะจอประสาทตาผิดปกติทั้งหมด 3,018 คน มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 470 คน (ร้อยละ 15.57) ส่วนใหญ่เป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาระยะแรก เป็นเพศหญิงและมีอายุในช่วง 45-59 ปี พบผู้ป่วยที่มีค่าดัชนีมวลกายที่มากกว่า 23 Kg/m2 (ร้อยละ 33.3) มีระยะเวลาป่วยเป็นเบาหวานเฉลี่ย 7.38 ปี มีระดับน้ำตาลในเลือดสะสม HbA1C ≥ 7% (ร้อยละ 25.7) ระดับแอลดีแอลในเลือด≥ 100 มก./ดล. (ร้อยละ 21.6) ระดับคลอเลสเทอ
รอลในเลือด ≥ 200 มก./ดล. (ร้อยละ 11.7) ระดับครีตินินในเลือดสูง>1.5 มก./ดล. (ร้อยละ 6.4) และผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 47.1) ตามลำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะจอประสาทตาผิดปกติคือระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน พบว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะจอประสาทตาผิดปกติ 2 และ 3 เท่า เมื่อเทียบผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานมาเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)
คำสำคัญ : ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา  ปัจจัยเสี่ยงจอประสาทตาผิดปกติ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-10-02

How to Cite

สมภพสกุล อ., เอื้ออารยาภรณ์ ย., สุขจันทร์ พ., หะยีอามะ ป., เจ๊ะสนิ ฟ., ตั้งนภาดล ก., รัตตะพันธุ์ ด., หะยีมะมิง ป., ด้วงหวัง ร., & หะยีอูเซ็ง ฟ. (2012). ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสงขลา. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53742

Issue

Section

บทความวิจัย