ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา

Authors

  • กรรณิกา เรืองเดช
  • อะหมัดลุตฟี กามา
  • ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ
  • สุชาติ สังแก้ว

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยความสัมพันธ์เชิงทำนาย เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้อยู่ในเหตุการณ์ ผู้สูญเสียญาติพี่น้อง และผู้สูญเสียทรัพย์สิน จำนวน 234 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และศึกษาปัจจัยที่ทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลาโดยใช้สถิติถดถอยเชิงพหุหลายขั้นตอน
ผลการศึกษา พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 84.5 และมีคุณภาพชีวิตระดับดี ร้อยละ 13.2 เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับดีมากที่สุด ร้อยละ 24.8 และคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคมอยู่ในระดับไม่ดีมากที่สุด ร้อยละ 15.8 เมื่อวิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอยเชิงพหุ ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ   
ในจังหวัดยะลา กับปัจจัยต่าง ๆ พบว่า มี 7 ปัจจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบโดยมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ( b= .302) ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ ได้แก่ ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ (b = -.239) ผู้มีความพิการในปัจจุบัน (b = -.138) ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( b= -.228) สถานภาพสมรสหม้าย ( b= -.285)  ระยะเวลาหลังเหตุการณ์ ( b= -.167) และสถานภาพสมรสคู่ ( b= -.195) ปัจจัยดังกล่าวสามารถ ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลาได้ร้อยละ 25.2  (R2adj = .252) ซึ่งตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้นหน่วยงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลาควรมีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกด้านให้กับผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ : ปัจจัยทำนาย คุณภาพชีวิต ผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-05-30

How to Cite

เรืองเดช ก., กามา อ., ชาวสวนศรีเจริญ ไ., & สังแก้ว ส. (2013). ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53754

Issue

Section

บทความวิจัย