Published: 2013-05-30

ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา

กรรณิกา เรืองเดช, อะหมัดลุตฟี กามา, ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ, สุชาติ สังแก้ว

สมบัติวัสดุประสานจีโอพอลิเมอร์ดินขาวเผาเพื่องานซ่อมแซมผิวทางคอนกรีต

อาบีเด็ง ฮาวา, ดนุพล ตันนโยภาส, วรพจน์ ประชาเสรี, พิชัย ธานีรณานนท์