การศึกษากับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ์

Authors

  • สหไทย ไชยพันธุ์

Abstract

สารสนเทศมีความหมายรวมถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง ความคิดและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้มีการจดบันทึก รวบรวม จัดพิมพ์ สื่อสารที่ผ่านการกลั่นกรอง ประมวล เรียบเรียง ออกมาเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ถ่ายทอดไว้ในรูปแบบต่าง ๆ
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสิ่งตีพิมพ์ ในลักษณะหนังสือ วารสารหรือนิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ รายงาน จุลสาร กฤตภาค สิ่งพิมพ์รัฐบาล มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยประโยชน์และความสะดวกรวดเร็ว ให้กับผู้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาอาชีพ รู้จักตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะการบันทึก การจัดเก็บ และการนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างตามวัตถุประสงค์
คำสำคัญ :  การใช้ทรัพยากร  สารสนเทศ  ประเภทสิ่งตีพิมพ์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-05-30

How to Cite

ไชยพันธุ์ ส. (2013). การศึกษากับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ์. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53766

Issue

Section

บทความวิชาการ