กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา : กลยุทธ์การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาพยาบาล

Authors

  • กรศศิร์ ชิดดี
  • ณัฐพร อุทัยธรรม

Abstract

จิตตปัญญาศึกษา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน มุ่งเน้นการศึกษา โลกภายในตนเอง ด้วยเหตุนี้ จิตตปัญญาศึกษาจึงทำให้บุคคลเข้าใจด้านในของตนเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง เป็นแนวทางที่จะทำให้เห็นความเชื่อมโยงของการเรียนรู้ที่ชัดเจน เชื่อมโยงทั้งความคิด จิตใจ และนำไปสู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพ จากนามธรรมมาสู่รูปธรรม กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ผู้เรียนมีความสุข ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและการสอนต้องตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้เรียน ผู้สอนจึงต้องให้ความสำคัญต่อผู้เรียนและเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน กลยุทธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองสู่เป้าหมายเพื่อพัฒนาตนเอง โดยการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการหลักๆ 3 ประการ คือกำหนดเป้าหมาย ระบุวิธีการไปสู่เป้าหมายและเลือกใช้เครื่องมือ โดยเริ่มจากการกำหนดบุคลิกภาพซึ่งพิจารณาจากองค์ประกอบ คือ พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพประยุกต์ใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาโดยการจัดให้มีสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างเป้าหมาย กิจกรรมกงล้อ 4 ทิศ กิจกรรมประยุกต์ใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพ กิจกรรมเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ กิจกรรมการสวดมนต์/ภาวนา ผู้สอนได้ใช้เทคนิคการให้คำสัญญาระหว่างนักศึกษาพยาบาลกับผู้สอนและระหว่างนักศึกษาพยาบาลเป็นพันธะผูกพันว่าเราจะใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และผลการเรียนรู้จากกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาประเมินตาม หลักการพิจารณาอย่างใคร่ครวญ หลักความรักความเมตตา หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์ หลักความมุ่งมั่น หลักการเผชิญหน้า หลักความต่อเนื่อง หลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ และผลของการเรียนรู้ภายในตน ทำให้นักศึกษาพยาบาลเข้าใจถึงข้อจำกัดและศักยภาพของตนต่อการเรียนรู้และพัฒนาจากพฤติกรรมเป้าหมาย สามารถบันทึกความรู้สึกต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อปฏิบัติสิ่งใหม่ๆ ต่อตนเอง ผลลัพธ์ที่ส่งผลโดยตรงต่อตนเองทำให้เข้าใจได้ลึกซึ้ง ยอมรับและเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเองทำให้ทุกกิจกรรมเกิดความรู้สึกที่ดีๆ ต่อตนเอง มีความรัก ความเมตตาต่อตนเอง และผู้อื่น
คำสำคัญ : จิตตปัญญาศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา ผลการเรียนรู้จากกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-05-30

How to Cite

ชิดดี ก., & อุทัยธรรม ณ. (2013). กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา : กลยุทธ์การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาพยาบาล. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53763

Issue

Section

บทความวิชาการ