สมบัติวัสดุประสานจีโอพอลิเมอร์ดินขาวเผาเพื่องานซ่อมแซมผิวทางคอนกรีต

Authors

  • อาบีเด็ง ฮาวา
  • ดนุพล ตันนโยภาส
  • วรพจน์ ประชาเสรี
  • พิชัย ธานีรณานนท์

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่เตรียมจากดินขาวเผา โซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) และโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพื่อใช้เป็นวัสดุประสานในงานซ่อมแซมผิวทางคอนกรีต ที่ต้องการการแข็งตัวที่รวดเร็ว ให้สามารถเปิดใช้งานได้ภายในระยะเวลา 2.5 ชม.  โดยทำการทดสอบสมบัติต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การทดสอบกำลังอัด การหดตัวแบบแห้ง และการขยายตัวเมื่อแช่ในสารละลายโซเดียมและแมกนีเซียมซัลเฟต ใช้อัตราส่วนน้ำต่อดินขาวเผาเท่ากับ 0.45, 0.55 และ 0.65 โดยน้ำหนัก และบ่มร้อนเป็นเวลานาน 0.5, 1, 2 และ 4 ชม. ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ตัวอย่างทดสอบกำลังอัดบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2, 6, 24 ชม., 7 และ 28 วัน จากการทดสอบพบว่าจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่อัตราส่วนน้ำต่อดินขาวเผาเท่ากับ 0.45 อายุ 2.5 ชม. (บ่มร้อน 0.5 ชม. และบ่มที่อุณหภูมิห้อง 2 ชม.) ให้ค่ากำลังอัดเท่ากับ 37 เมกะพาสคัล
คำสำคัญ : จีโอพอลิเมอร์ กำลังอัด การหดตัวแบบแห้ง มอร์ต้าร์ การขยายตัว

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-05-30

How to Cite

ฮาวา อ., ตันนโยภาส ด., ประชาเสรี ว., & ธานีรณานนท์ พ. (2013). สมบัติวัสดุประสานจีโอพอลิเมอร์ดินขาวเผาเพื่องานซ่อมแซมผิวทางคอนกรีต. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53756

Issue

Section

บทความวิจัย