การพัฒนาออกแบบสร้างเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งเพื่อใช้ในการเพาะชำต้นกล้า

Authors

  • โกศล มูสโกภาศ

Abstract

การวิจัยเรื่องการพัฒนาออกแบบสร้างเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งเพื่อใช้ในการเพาะชำต้นกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสร้างเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งและหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งที่สร้างขึ้นโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญและการทดลอง ซึ่งเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งอาศัยหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 3 แรงม้า ส่งกำลังโดยสายพานและมูเลย์ในการขับเคลื่อนเพลา มีชุดใบตีเปลือกมะพร้าวเป็นลักษณะยึดติดกับแกนเพลาและใช้ตะแกรงร่อนเพื่อทำหน้าที่แยกใยและขุยมะพร้าวออกจากกัน การดำเนินการทดลอง ผู้ศึกษาทำการประเมินคุณภาพของเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 ท่าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพ พบว่าโดยภาพรวมเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (  x= 4.33, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเช่นกัน โดยมีด้านผลิตอยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.61, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมีความเหมาะสมของขนาดและรูปร่าง ความสะดวกในการป้อนเปลือกมะพร้าว ปริมาณของขุยมะพร้าวที่ได้อยู่ระหว่าง 1.2 – 1.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมงพร้อมการแยกใยและขุยมะพร้าวออกจากกันได้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ พบว่าเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวสามารถย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งได้ปริมาณขุยมะพร้าวเฉลี่ย 1.62 กิโลกรัม และใยมะพร้าวเฉลี่ย 1.13 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งจากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสมมติฐาน และขอบเขตของการศึกษา
คำสำคัญ : เครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง การเพาะชำต้นกล้า

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-05-30

How to Cite

มูสโกภาศ โ. (2013). การพัฒนาออกแบบสร้างเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งเพื่อใช้ในการเพาะชำต้นกล้า. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53757

Issue

Section

บทความวิจัย