โรครากขาวของยางพารา และการป้องกันกำจัด

Authors

  • สายทอง แก้วฉาย

Abstract

โรครากขาวของยางพาราเกิดจากเชื้อรา Rigidoporus microporus (Sw.) Overeem เป็นโรคทางรากที่สำคัญที่สุดของยางพารา และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับแหล่งปลูกยางในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย การป้องกันกำจัดจะใช้วิธีผสมผสานระหว่างการเขตกรรมและสารเคมี เช่น ขุดล้อมรอบ ๆ ต้นยางพาราที่เป็นโรคเพื่อไม่ให้โรคแพร่กระจายสู่ต้นอื่น กำจัดเศษซากไม้ให้หมดจากพื้นที่ก่อนปลูกยางพารา ปรับสภาพดินไม่ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อสาเหตุ กำจัดต้นที่เป็นโรคทิ้ง ขุดรากที่ถูกเชื้อเข้าทำลายเผาทิ้ง และใช้สารเคมีทำลาย หรือใช้สารเคมีผสมดินปลูก สารเคมีที่ใช้ เช่น sulphur, tridermoph, cyproconazole, propiconazole, hexaconazole, หรือ feniclonil และการป้องกันกำจัดโดยชีววิธี โดยการใช้เชื้อราปฏิปักษ์ เช่น Trichoderma spp., Chaetomium spp. และเชื้อราปฏิปักษ์อื่น ๆ ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรครากขาวในห้องปฏิบัติการได้ผลดี แต่ในแปลงปลูกยังต้องมีการพัฒนาเพื่อการใช้เชื้อราปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
คำสำคัญ: ยางพารา โรครากขาว การป้องกันกำจัด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-05-30

How to Cite

แก้วฉาย ส. (2013). โรครากขาวของยางพารา และการป้องกันกำจัด. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53764

Issue

Section

บทความวิชาการ