ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Authors

  • เฟาซี วงค์ภักดี
  • อโนทัย ประสาน

Abstract

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเอกชนสอนศาสนาอิสลามต่อภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราชจำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา บทบาทหน้าที่และประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน โดยเก็บข้อมูลจากครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 205 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความรับผิดชอบ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านการสร้างแรงจูงใจ สำหรับผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช ครูที่มีเพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานต่างกันมีความคิดเห็นทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สำหรับครูที่มีบทบาทหน้าที่ต่างกันโดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นในด้านวิสัยทัศน์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ครูที่มีบทบาทต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-05-30

How to Cite

วงค์ภักดี เ., & ประสาน อ. (2013). ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53762

Issue

Section

บทความวิจัย