การใช้น้ำหมักไข่หอยเชอรี่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

Authors

  • มนทนา รุจิระศักดิ์
  • พิทยา เกิดนุ่น

Abstract

เกษตรกรมีการนำน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากเศษพืชหรือซากสัตว์มาใช้ในการผลิตทางการเกษตรอย่างกว้างขวาง เพื่อเร่งการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตของพืช การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของน้ำหมักไข่หอยเชอรี่ในระยะ
ข้าวตั้งท้อง ที่มีต่อผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ดำเนินการวิจัยในแปลงข้าวของเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ จำนวน 4 ซ้ำ 6 กรรมวิธี ประกอบด้วย การฉีดพ่น
ด้วยน้ำเปล่า และฉีดพ่นด้วยน้ำหมักไข่หอยเชอรี่ 5 กรรมวิธี คือน้ำหมักไข่หอยเชอรี่ 1 ส่วน ต่อน้ำ 350, 300, 250, 200 และ 150 ส่วน โดยเริ่มฉีดพ่นต้นข้าวในระยะข้าวตั้งท้องเป็นเวลา 3 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง ผลการทดลองพบว่า การฉีดพ่นน้ำหมัก
ไข่หอยเชอรี่เจือจาง 300 ถึง 350 เท่า แก่ต้นข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 มีแนวโน้มทำให้ผลผลิตข้าวสูงขึ้น เนื่องมาจากการเพิ่มจำนวนรวงต่อตารางเมตร และน้ำหนัก 100 เมล็ด คำสำคัญ : ข้าว น้ำหมัก หอยเชอรี่ ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-01-29

How to Cite

รุจิระศักดิ์ ม., & เกิดนุ่น พ. (2014). การใช้น้ำหมักไข่หอยเชอรี่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว. Princess of Naradhiwas University Journal, 6(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53830

Issue

Section

บทความวิจัย