การจัดการดินกรดโดยใช้ปูนและอินทรียวัตถุ

Authors

  • ศิราณี วงศ์กระจ่าง
  • บัญชา รัตนีทู

Abstract

ดินกรด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีปัญหาทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูกพืช ปัญหาอาจเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดิน สภาพทางภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยให้เกิดการชะล้างพังทลาย และจากกิจกรรมของ
มนุษย์ที่ใช้ดินไม่ถูกต้อง โดยพื้นที่ทำการเกษตรในภาคใต้มีพื้นที่ประมาณ 27 ล้านไร่ ส่วนใหญ่ดินเป็นกรด เนื่องจากสภาพภูมิอากาศภาคใต้เป็นแบบร้อนชื้น ฝนตกชุก ทำให้ธาตุอาหารสำคัญถูกชะล้าง จึงส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินคือ ขาด
ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และ สังกะสี เป็นต้น ฟอสฟอรัสจะละลายออกมาในสารละลายดินได้น้อยแม้จะมีการใส่ปุ๋ย จึงเป็นข้อจำกัดต่อการเจริญเติบโตของพืช 
หากต้องการใช้ประโยชน์จากดินเพื่อการเพาะปลูก จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงดินเช่น การใส่ปุ๋ย และการใส่วัสดุปูน เพื่อทำให้ดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ มีธาตุอาหารในดินเพิ่มมากขึ้นจนสามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้คำสำคัญ : ดินกรด ปูน อินทรียวัตถุ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-01-29

How to Cite

วงศ์กระจ่าง ศ., & รัตนีทู บ. (2014). การจัดการดินกรดโดยใช้ปูนและอินทรียวัตถุ. Princess of Naradhiwas University Journal, 6(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53834

Issue

Section

บทความวิชาการ