รูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดยะลา

Main Article Content

ปรียนุช ชัยกองเกียรติ
มาริสา หะสาเมาะ
ชนิกานต์ สมจารี
พวงผกา ดำรงเสรี
วรัญญา รัชกุล
กันต์สิรินทร์ หมื่นรักษ์

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ  และผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดูแลสุขภาพที่บ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดยะลา  กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรที่รับผิดชอบงาน

เยี่ยมบ้าน  ผู้ดูแล และผู้รับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเตงนอก  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยบาแด จำนวน 56 คน  เครื่องมือเป็นแบบสอบถามและแนวคำถามในการสนทนากลุ่ม  ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   
    ผลการวิจัยพบว่า  1) รูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งสองแห่ง  มีความคล้ายคลึงกัน  และเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการพยาบาล  ในมาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ตามข้อกำหนดการให้การพยาบาลที่บ้านครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ  แต่การจัดบริการดูแลสุขภาพที่บ้านบางข้อยังไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างสมบูรณ์  เช่น  ระบบการดูแลช่วย

เหลือเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน  และการประเมินผลและปรับแผนการพยาบาลให้ตอบสนองความต้องการของครอบครัว  2) ผลผลิต/ผลลัพธ์การดูแลสุขภาพที่บ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งสองแห่ง  สอดคล้องกับมาตรฐานตามข้อกำหนด

ที่ว่า ประชาชน  กลุ่มเป้าหมาย  และผู้ป่วย  ได้รับบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  แต่พบว่าผลผลิตที่ได้ ใช้ตอบตัวชี้วัดของเครือข่ายบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลยะลา  ยังไม่ครอบคลุมการวัดในเรื่อง  1) จำนวน

ชั่วโมงเยี่ยมบ้าน  2) อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน  และ 3) ร้อยละของผู้ป่วยสามารถควบคุมภาวะโรค

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย