Published: 2016-08-27

บทบรรณาธิการ

ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

ขนิษฐา อรัญดร, ประณีต ส่งวัฒนา, นฤมล อนุมาศ, ชมนภัส รัตติโชติ, สุมามิตา สวัสดินฤนาท, อัฐพล ชีวรุ่งโรจน์

1-13

รูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดยะลา

ปรียนุช ชัยกองเกียรติ, มาริสา หะสาเมาะ, ชนิกานต์ สมจารี, พวงผกา ดำรงเสรี, วรัญญา รัชกุล, กันต์สิรินทร์ หมื่นรักษ์

27-40

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ประไพพิศ สิงหเสม, สินีนาฏ เนาว์สุวรรณ, อัจฉรา คำมะทิตย์

51-62

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ภาคเกษตรรุ่นใหม่

เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, บำเพ็ญ เขียวหวาน, สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม, จำนงค์ จุลเอียด

140-153