การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องทักษะการประเมินผู้ป่วยจิตเภท และความผิดปกติทางอารมณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน

Main Article Content

กนกศรี จาดเงิน
สุมาลี สังข์ศรี
สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
เวทิส ประทุมศรี

Abstract

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ 2) พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บและ 3) ประเมินรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ การศึกษาแบ่งเป็น 3 ระยะคือ  (1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ (2) พัฒนารูปแบบและ (3) ประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการสำรวจความต้องการฝึกอบรมจากจังหวัดชลบุรีได้รับการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 127 คน และกลุ่มทดลองจังหวัดระยอง จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ (1) แบบสอบถามความต้องการการฝึกอบรม ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 (2) รูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ (3) แบบทดสอบความรู้ ค่าความเชื่อมั่นของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน สูตรที่ 20 ทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 (4) แบบประเมินทักษะ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.71 และ (5) แบบประเมินความพึงพอใจ มีความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
    ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการได้รับการฝึกอบรมทักษะการประเมินผู้ป่วยจิตเภทและความผิดปกติทางอารมณ์ผ่านเว็บ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 92.70 รูปแบบการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยหน่วยการเรียน 3

หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 เรื่อง สมรรถนะด้านการตรวจประเมินอาการของความผิดปกติทางจิตเวช หน่วยที่ 2 เรื่อง สมรรถนะด้านการสัมภาษณ์และการตรวจทางจิตเวช และหน่วยที่ 3 เรื่อง สมรรถนะด้านการจำแนกโรคและการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช

หาประสิทธิภาพโดย (1) การประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเหมาะสม (2) รูปแบบการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 (3) กลุ่มตัวอย่างมีความรู้หลัง การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคะแนน

ทักษะในการประเมินผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ 82.78 และมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย