ปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินบริเวณเหมืองแร่ทองคำเก่า ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

Main Article Content

ณัฐชยา จันทร์วิไชย
อดินันท์ เจ๊ะซู
ฮัมดัม แลหะ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินบริเวณเหมืองแร่ทองคำเก่า ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยได้ทำการตรวจวัดในตัวอย่างดิน จำนวน  8 จุด จากนั้นนำตัวอย่างมาวิเคราะห์ด้วย

เทคนิคสเปกโตรเมตรีรังสีแกมมา หัววัด HPGe พบว่า ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพจำเพาะของ 226Ra, 232Th และ 40K ในตัวอย่างดินมีค่าเท่ากับ 421.89 ? 10.11 Bq/kg, 221.57 ? 26.09 Bq/kg และ 1,436.35 ? 144.92 Bq/kg ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่า

กัมมันตภาพจำเพาะของ 226Ra, 232Th และ 40K เฉลี่ยจากทั่วโลก  พบว่า ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพจำเพาะของตัวอย่างดินมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยจากทั่วโลก เมื่อประเมินความเสี่ยงการได้รับสัมผัสรังสีของประชาชนด้วยค่าปริมาณรังสีดูดกลืน (D) และค่า

เฉลี่ย กัมมันตภาพสมมูลเรเดียม (Raeq) ในตัวอย่างดิน พบว่า มีค่าเท่ากับ 388.64 nGy/h และ 848.91 Bq/kg ตามลำดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยจากทั่วโลก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย