ปัจจัยทำนายพฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

กิตติพร เนาว์สุวรรณ
ประไพพิศ สิงหเสม
สินีนาฏ เนาว์สุวรรณ
อัจฉรา คำมะทิตย์

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 78 คน คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการรับรู้พฤติกรรม

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และสมรรถนะด้านวัฒนธรรม และแบบสอบถามการรับรู้พฤติกรรมจิตบริการ 40 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นด้านการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยเท่ากับ 0.72 ด้านการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเท่ากับ 0.82 ด้านสมรรถนะทางวัฒนธรรมเท่ากับ 0.80 และด้านจิตบริการเท่ากับ 0.87 และความค่าเชื่อมั่นทั้ง

ฉบับเท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบทีละขั้นตอน (Stepwise)
    ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.55, S.D.= 0.37) สำหรับการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ พบว่าปัจจัยด้านการยอมรับความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล (Beta = .454) และสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Beta = .433) สามารถร่วมทำนายพฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร้อยละ 61.90 (adj.R2 = .619) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ

.001 ดังนั้นพยาบาลวิชาชีพจึงควรได้รับการพัฒนาพฤติกรรมการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสมรรถนะทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดพฤติกรรมจิตบริการอย่างทั่วถึง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย