แนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ภาคเกษตรรุ่นใหม่

Main Article Content

เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
บำเพ็ญ เขียวหวาน
สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
จำนงค์ จุลเอียด

Abstract

การวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ภาคเกษตรรุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ของสมาชิกเครือข่ายและเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ภาคเกษตรรุ่นใหม่ 2) วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารเครือ

ข่ายผู้ประกอบการ SMEs ภาคเกษตรรุ่นใหม่ 3) วิเคราะห์การเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มและการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ 4) ศึกษาแนวทางและแผนการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ภาคเกษตรรุ่นใหม่ โดยการศึกษาจากผู้ประกอบการ SMEs

ภาคเกษตรที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 204 ราย  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการจัดประชุม/สัมมนา ผู้ประกอบการ SMEs ภาคเกษตรรุ่นใหม่ ระดับกลุ่มจังหวัด 9 ครั้ง และ

ระดับประเทศ 1 ครั้งดำเนินการโดย 1) แลกเปลี่ยนและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ 2) วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารเครือข่าย การเชื่อมโยงและประเด็นการเชื่อมโยงเครือข่าย 3) ศึกษาแนวทางพัฒนาแผนการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ภาคเกษตรรุ่นใหม่ โดยแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจำแนกข้อมูล จัดหมวดหมู่ข้อมูล และอธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อมูล
    จากการศึกษาสถานการณ์ของสมาชิกเครือข่ายและเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ภาคเกษตรรุ่นใหม่ พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ภาคเกษตรรุ่นใหม่ มีความเข้าใจในหลักการแนวทางการพัฒนาตนเองชัดเจน เข้าใจเรื่องการพัฒนาสินค้า

ให้ได้มาตรฐาน และต้องการความรู้เรื่องการดำเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2548 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ภาคเกษตรรุ่นใหม่พบว่าโครงสร้างการบริหาร

เครือข่ายแบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก่ คณะกรรมการเครือข่ายและสมาชิกเครือข่าย โดยที่คณะกรรมการเครือข่ายจะแบ่งเป็นเครือข่ายระดับเขต และเครือข่ายระดับจังหวัด การวิเคราะห์การเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มและการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ

พบว่าการเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิก มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มและหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  โดยมีรูปแบบการเชื่อมโยง ที่เป็นการเชื่อมโยงและติดต่อประสานโดย

ตรง และการเชื่อมโยงผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ ซึ่งมีประเด็นการเชื่อมโยงเครือข่าย 8 ประเด็นได้แก่ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาสมาชิกผู้นำ ด้านการจัดการทรัพยากรการผลิต ด้านการพัฒนาการผลิต ด้านการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ด้านมาตรฐานสินค้า  

ด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/เครือข่าย และด้านการประสานงานและการสื่อสาร และผลการศึกษาแนวทางและแผนการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs  ภาคเกษตรรุ่นใหม่ พบว่า แนวทางและแผนการพัฒนาเครือข่ายมี 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาสมาชิก เครือข่าย และการบริหารเครือข่าย ด้านพัฒนาการผลิต ด้านพัฒนาการตลาดและบรรจุภัณฑ์ และด้านระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย