การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC

Main Article Content

สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC การดำเนินการวิจัย มี 2 ขั้นตอน คือตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนาเครื่อง ตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพของเครื่องปรับองศา

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC โดยเปรียบเทียบการติดตั้งระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 สร้างระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ปรับมุมตามดวงอาทิตย์ 5 มุม ดังนี้ มุม 45 องศา มุม 67 องศา มุม 90 องศา มุม 112 องศา และมุม 135

องศา แบบที่ 2 แบบติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์คงที่ ที่มุม 90 องศากับแนวระดับ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะเริ่มประจุไฟฟ้าให้แบตเตอรี่ช่วงเวลาประมาณ 9:00 – 16:00 น. หรือประมาณ 7 ชั่วโมง และกำลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในการประจุ

แบตเตอรี่จะได้อยู่ในช่วงประมาณ 55 – 81 วัตต์ จากการทดลองการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบที่ทำมุม 45 องศา ในช่วงเวลา 06:00 – 08:00 น. ทำมุม 67 องศา ในช่วงเวลา 08:00 – 11:00 น. ทำมุม 90 องศา ในช่วงเวลา 11:00 – 13:00 น. ทำมุม

112 องศา ในช่วงเวลา 13:00 – 16:00 น. และ ทำมุม 135 องศา ในช่วงเวลาประมาณ 16:00 – 18:00 น. จะได้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 69.45 วัตต์ต่อวัน และที่มุมคงที่ 90 องศากับแนวระดับ จะได้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 53.62 วัตต์ต่อวัน สรุปได้ว่าแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ปรับมุมตามดวงอาทิตย์จะทำให้ได้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยมากกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มุม 90 องศาคงที่กับแนวระดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย